Logo

Informační bulletin - účetní uzávěrka systému MZDY

Vážení uživatelé,
předkládám Vám informační zpravodaj, který obsahuje podrobnější informace o provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2018 pomocí funkcí programového modulu pro vedení personální evidence a výpočet mezd (programový modul WMZDY pod operační systém Windows®) vzhledem k provedené novelizaci jednotlivých zákonů a nařízení vlády. Tímto upozorňuji na skutečnost, že korektní přechod z účetního roku 2018 na účetní rok 2019, včetně provedení měsíční závěrky za prosinec 2018, je nutno provést aktualizovanou verzí programového modulu (verze programového modulu číslo 1.11.75 a vyšší). Aktualizovaná verze programového modulu WMZDY číslo 1.11.75 byla uvolněna 12. ledna 2019.

 1. Provedení měsíční a roční závěrky systému MZDY
 2. Nastavení konfigurace programového modulu
 3. Doporučený postup k provedení ročního zúčtování záloh daně ze závislé činnosti
 4. Zařazení nových "formulářů" k provedení vyúčtování mezd za uplynulý rok
 5. Zařazení nových formulářů "Prohlášení ..." pro účetní období roku 2018
 6. Výpisy jednotlivých tiskových sestav
 7. Závěr - doplňující informace


1. Provedení měsíční a roční závěrky systému MZDY

Měsíční závěrka systému mzdy za prosinec 2018 a roční závěrka systému MZDY za rok 2018 se provede pomocí programového modulu pro vedení personální evidence výpočet mezd verze číslo 1.11.75 (nebo vyšší).

Doporučený postup k provedení závěrky je následující :

 • je provedena kopie datových souborů klienta (účetního roku 2018) stiskem klávesy [F6] nebo stiskem tlačítka  "Kopie klienta"  v zobrazeném soupisu jednotlivých klientů na úvodní obrazovce programového modulu MZDY (po nastavení se na příslušného klienta - účetní období)
 • po nastavení se na původní datový adresář je možno po stisku klávesy [Enter] pomocí funkce "Nastavení základních hodnot" provést změnu (respektive doplnění) označení "roku" (účetního období) v názvu příslušného klienta
 • po nastavení se do "nového" datového adresáře je po stisku klávesy [Enter] provedena měsíční závěrka za prosinec 2018 pomocí funkce "Měsíční uzávěrka mezd", která je iniciována stiskem tlačítka  "Měsíční závěrka"  ve skupině funkcí "Účetní uzávěrka systému mzdy", a poté je provedena roční účetní uzávěrka roku (účetního období) 2018 s přechodem na rok (účetní období) 2019 pomocí funkce "Roční uzávěrka mezd", která je iniciována stiskem tlačítka  "Roční závěrka"  ve skupině funkcí "Účetní uzávěrka systému mzdy". Po ukončení těchto funkcí byl proveden "převod" datových souborů na účetní období LEDEN 2019.

Nastavení konfigurace programového moduluVzhledem ke změně provádění systému vyplácení nemocenských dávek je NUTNO před provedením měsíční závěrky za prosinnec 2018 provést nastavení přepínače "Výpočet nemocenské" na hodnotu parametru "Výpočet" (mělo být provedeno již v roce 2010). Nastavení parametru "Výpočet" u přepínače "Výpočet nemocenské" je možno provést ve funkci "Nastavení základních hodnot" na záložce "Konfigurace").

V rámci provedení měsíční závěrky za prosinec 2018 je nutno provést nastavení "redukčních hranic" pro výpočet denního vyměřovacího základu, podle kterého je prováděn výpopčet jednotlivých nemocenských dávek případně náhrad mzdy za pracovní neschopnost v účetním roce 2019. Nastavení je provedeno zadáním (kontrolou) jednotlivých údajů podle zobrazeného dialogového okna (není-li provedeno nastavení dle platné legislativy, může v následujícím účetním období dojít k chybnému výpočtu náhrad za pracovní neschopnost).


Nahoru

2. Nastavení konfigurace programového modulu

Na základě provedené novely jednotlivých zákonů a nařízení vlády je nutno provést aktualizaci jednotlivých "položek" v konfiguraci programového modulu pomocí funkce "Nastavení základních hodnot" na záložce "Konfigurace" v pravé části dialogového okna. Dále je provedeno nastavení nového údaje pro minimální mzdu na hodnotu 13 350,- Kč a na základě provedené změny dopočtů zdravotního pojištění je provedeno nastavení parametru výpočet zdravotního pojištění na hodnotu nezadáno (mělo být provedeno již pro rok 2015).

Nastavení konfigurace programového modulu

Nastavení jednotlivých konstant pro odvod zákonného pojištění zadáním hodnoty "maximálního základu" (změna maximálního základu pro odvod sociálního pojištění a zrušení maximálního základu pro odvod zdravotního pojištění) pro odvod zákonného pojištění na záložce "Odvod pojištění" ve funkci "Nastavení základních hodnot".

Nastavení konfigurace programového modulu

Nastavení počtu pracovních dnů a proplácených svátků pro daný kalendářní rok je možno provést pomocí funkce "Nastavení základního hodnot" na záložce "Kalendář". Po nastavení se na datovou položku "Aktuální rok" a změny aktuální hodnoty provést nastavení počtu pracovních dnů a proplácených svátků pro jednotlivé měsíce zadaného roku.

Nastavení konfigurace programového modulu
Nahoru

3. Doporučený postup k provedení ročního zúčtování záloh daně ze závislé činnosti

Pro korektní přenos jednotlivých údajů z provedeného ročního zúčtování daně ze závislé činnosti do formuláře pro "Vyúčtování daně ze závislé činosti", které bude vyplňováno za uplynulé účetní období (za kalendářní rok) na začátku následujícího účetního období (na začátku následujícího roku) je doporučeno tento postup :

 • po stisku tlačítka  Aktualizace  nebo po dvojstisku na aktuálním řádku v tabulce (záložka "Roční zúčtování" ve funkci "Výpisy z datových souborů") je provedeno roční zúčtování daně pro zvoleného praconíka (zaměstnace). Do dále uvedeného seznamu (protokolu) je provedeno zařazní jen těch pracovníků (zaměstnanců), u kterých byl proveden tisk formuláře "VÝPOČET DANĚ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků".
 • po stisku tlačítka  Tisk seznamu  (záložka "Roční zúčtování" ve funkci "Výpisy z datových souborů") je proveden tisk protokolu - výpis uložených údajů ročního zúčtování daně pro jednotlivé pracovníky (je možno provést opakovaně)
 • po stisku tlačítka  Zaúčtování  (záložka "Roční zúčtování" ve funkci "Výpisy z datových souborů") je provedeno uložení jednotlivých údajů (viz. souhrnný protokol získaný po stisku tlačítka  "Tisk seznamu" ) do příslušných datových položek výplatní pásky daného zaměstnance (pracovníka) do aktuálního účetního období a současně je provedeno uložení údajů pro přenos do formuláře "Vyúčtování daně ze závislé čiinost" za celou organizaci (vyplňuje se na konci účetního období za celé účetní období - rok).

Poznámka :
Upozorňuji, že uvedená záložka "Roční zúčtování" je dostupná ve funkci "Výpisy z datových souborů" klienta běžného účetního období, to je období, ve kterém je roční zúčtování záloh daně ze závislé činnosti prováděno (tedy "roční zúčtování" za rok 2018 je prováděno v prvním čtvrtletí roku 2019.

Nahoru

4. Zařazení nových "formulářů" k provedení vyúčtování mezd za uplynulý rok

Skupina funkcí "Tisk výplatních listin a pásek" obsahuje na záložce "Výkazy mezd" v části pro Pomocné fukce zařazené jednotlivé funkce k provedení (sestavení) jednotlivých "formulářů" pro Vyúčtování daně z příjmů a Vyúčtování daně vybírané srážkou. Zde je nutno si uvědomit tu skutečnost, že v případě, že je realizováno aktuální "Podání" elektronicky (buď pomocí "Daňového portálu" nebo pomocí "Datové schránky") je nutno nejprve sestavit a uložit všechny příslušné přílohy, které jsou následně do příslušného elektronického podání automaticky (po odsouhlasení zobrazeného dotazu) zařazeny (vloženy).

Zde je nutno si uvědomit, že formulář "Vyúčtování daně ze závislé činnosti" za období roku 2018 obsahuje v Příloze číslo 2 (přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odstavec 3. zákona o daních z příjmů) nové údaje o těchto poplatnících. Jedná se zejména o povinně uváděné údaje do datových položek "Datum narození", "Kód státu daňového nerezidenta" a "Obec" (ve státě, jehož je rezidentem - tj. bydliště v zahraničí). Údaj v datové položce "Dokladu prokazujícího totožnost poplatníka" by měl být zadán - nezadání údaje je hodnoceno jako závažná propustná chyba !

Zadání údajů a hodnot pro daňového nerezidenta

Poznámka :
Zadání údajů a hodnot pro daňového nerezidenta je možno provést po provedeném "dvojkliku" na datové položce "DIČ a / nebo "Pas" na záložce "Personální údaje" funkce pro aktualizaci jednotlivých údajů a hodnot personální evidence pracovníků (zaměstnanců) a nebo před generování datového souboru typu "xml" pomocí funkce pro sestavení formuláře "Vyúčtování daně z příjmů ze závoslé činnosti".

Podrobnější informace o zadání údajů a hodnot do jednotlivých položek povinné Přílohy číslo 2 je možno získat po stisku tlačítka  ?  na záložce "Personální údaje" funkce pro aktualizaci jednotlivých údajů a hodnot personální evidence pracovníků (zaměstnanců).

Zadání údajů a hodnot pro daňového nerezidenta

Skupina funkcí pro "Aktualizaci údajů personální evidence pracovníka" byla v části (na záložce) "Informace, formuláže" doplněna o nové formuláře pro POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění. Zde je nutno si uvědomit, že v novém formuláři jsou uvedené jednotlivé položky, které se vztahují k "Příspěvkům zaměstnavatele na soukromé životní pojištění (§ 6 odst. 9 zákona)" a k vyplaceným "daňovým bonusům" vzhledem k provedené novele zákona od 1.1.2015 - rozlišení zda jde (vzhledem k odpočtu z daně) o první dítě, druhé dítě, třetí dítě nebo pro dítě není odpočet z daně požadován.

Vyúčtování mezd za uplynulý rok Potvrzení o příjmech za uplynulý rok

Vygenerování souboru pro elektronické podání "Vyúčtování daně ze závislé činnosti"

V případě, že je formulář "Vyúčtování daně ze závislé činnosti" realizován elektronicky (například pomocí Daňového portálu MF), je nutno nejprve provést sestavení všech příloh, které se daného "Vyúčtování daně ze závislé činnosti" týkají. Nejprve je nutno sestavit povinnou přílohu číslo 1 "Počet zaměstnanců ke dni 31.12.xxx". Došlo-li k dodatečným opravám záloh na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období, je provedeno vyplnění (zadání) údajů do přílohy číslo 3. Došlo-li k dodatečným opravám měsíčního daňového bonusu a doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění podle § 38i zákona za zdaňovací období, je provedeno vyplnění (zadání) údajů do přílohy číslo 4. Po zadání (vytištění) jednotlivých údajů zadaných do jednotlivých příloh je provedeno uložení zadaných údajů a hodnot stiskem tlačítka  "Uložení" . Takto uložené údaje a hodnoty jednotlivých příloh jsou pa vyjmuty a zařazeny do generovaného datového souboru typu "xml" (pro elektronické odeslání).

Po stisku tlačítka  "Uložení"  je možno provést několik činností :

 • po stisku tlačítka  "Nápověda"  je proveden stručný výpis nápovědy pro skupinu funkcí "uložení" údajů do datového souboru.
 • po stisku tlačítka  "Storno"  je činnost funkcí pro uložení a nebo tisk údajů vyúčtování daně ukončena.
 • po stisku tlačítka  "Archiv"  je provedeno uložení jednotlivých údajů a hodnot tabulky vyúčtování daně do datového souboru pro jejich vlastní archivaci (pro opakované vyjmutí a pokračování ve vyplnění).
 • po stisku tlačítka  "Tisk formul."  je provedeno vygenerování Přílohy číslo 2 - formuláře "Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3. zákona", který je možno vytisknout nebo odeslat jako příslohu elektronického dopisu Pro výpis údajů do záhlaví formuláře a do podpisové části formuláře jsou generovány (převzaty) údaje a hodnoty, které byly uloženy do datových souborů pomocí funkce "Nastavení" (stiskem příslušného tlačítka).
 • po stisku tlačítka  "Pril. xml"  je provedeno založení souboru "EP_xml", do kterého je proveden POUZE zápis příslušných údajů PŘEHLEDU SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona do datového souboru typu "xml". Uvedená funkce slouží POUZE k opakovanému uložení datových položek "přílohy číslo 2" do datového souboru "xml".
 • po stisku tlačítka  "EP_xml"  je provedeno založení souboru "EP_xml", do kterého je proveden zápis příslušných údajů do datového souboru typu "xml", který je možno elektronicky odeslat pomocí portálu daňové správy www stránek Ministerstva financí nebo pomocí datové schránky. Příslušný daňový portál je možno najít na www stránkách Ministerstva financí v sekci "Daně a cla".

Nahoru

5. Zařazení nových formulářů "Prohlášení ..." pro účetní období roku 2018

Skupina funkcí pro "Aktualizaci údajů personální evidence pracovníka" byla v části (na záložce) "Informace, formuláže" doplněna o nové formuláře pro jednotlivé zaměstnance, u kterých je (zejména) uplatněna sleva na vyživované osoby ve společné domácnosti. Současně bylo provedeno zařazení nového "Potvrzení ..." pro druhého z manželů.

Volba datového souboru formuláře Prohlášení ...

Skupina funkcí pro aktualizaci personální evidence byla doplněna v části "Odpočty z daní" o nutnost nastavení "Označení", pomocí kterého je specifikováno, zda jde (vzhledem k odpočtu z daně) o první dítě, druhé dítě, třetí dítě nebo pro dítě není odpočet z daně požadován. Zde je nutno si uvědomit tu skutečnost, že odpočet z daně na dítě je od roku 2015 (na základě provedené novely zákona o daních z příjmů) odvislý od stanovení "pořadí" (první, druhé a třetí a další dítě).

Nastavení odpočtů z daní pro děti

Jednotlivé hodnoty (údaje) o "pořadí" dítěte (vzhledem k požadovanému odpočtu z daně) jsou do výše uvedených parametrů nastaveny podle údajů a hodnot, které byly daným poplatníkem (zaměstnancem) udány ve formuláři "Prohlášení ...".

Nastavení odpočtů z daní pro děti
Nahoru

6. Výpisy jednotlivých tiskových sestav

Standardní tiskové sestavy jsou v nové verzi programového modulu umístěny ve funkci "Tisk výplatních listin". Po zvolení funkce je proveden výpis první záložky, která obsahuje možnost provedení tisku jednotlivých výplatních listin na tiskárnu připojenou k Vašemu počítači s možností prohlížení výstupní tiskové sestavy na obrazovce Vašeho počítače.

Výpisy jednotlivých tiskových sestav

Po stisklu tlačítka  "Výpočet"  je proveden výpočet mezd a zákonných odvodů pro všechny aktuální záznamy databázového souboru personální evidence (pro všechny pracovníky - zaměstnance).

Po stisku tlačítka  "Filtr"  je možno zadat výběr zobrazovaných (respektive uvažovaných) záznamů z databázového souboru personální evidence. Zde je nutno si uvědomit tu skutečnost, že zadaný "filtr" platí pro zobrazení položek z databnázového souboru personální evidence i pro ostatní funkce programového modulu (pro zobrazení všech položek je nutno zadaný filtr zrušit - stiskem tlačítka  "Filtr"  nebo  "Hledání" ).

Jednotlivé (vybrané) tiskové sestavy jsou iniciovány na příslušných "záložkách" stiskem příslušného tlačítka.

 • výplatní listina - po zvolení výše uvedené funkce (Tisk výplatních listin) a po stisku tlačítka  "Tisk"  je proveden standardní výpis výplatní listiny jednotlivých pracovníků "po řádcích"
 • součtová výplatní listina (účetní uzávěrka) - po stisku tlačítka  "Podrobně"  je provedena sumarizace vypočtených druhů mezd a na obrazovce je zobrazena součtová výplatní listina s možností jejího tisku po stisku tlačítka  "Tisk" . Návrat k "řádkové" výplatní listině (předchozí bod) je proveden po stisku tlačítka  "Součty" .
 • výplatní pásky - po provedení přechodu na záložku "výplatní pásky" je možno po stisku tlačítka  "Tisk"  provést výpis tiskové sestavy obsahující jednotlivé výplatní pásky (4 pásky na jeden formát A4). Z důvodu větší přehlednosti vypisované výplatní pásky pracovníka (zaměstnance) je doporučeno provést "zaškrtnutí" parametru "Setřídění výplatních pásek pracovníků" (funkce "Nastavení základních hodnot", záložka "Konfigurace").
 • mzdové listy - po stisku tlačítka  "Mzdové listy"  na záložce "výplatní pásky" je proveden tisk výstupní sestavy, která obsahuje jednotlivé mzdové listy příslušných pracovníků (zaměstnanců)
 • odpočty z daně - po stisku tlačítka  "Odpočty"  na záložce "výplatní pásky" je proveden tisk výstupní sestavy, která obsahuje zadané částky "odpočtů" z daně pro jednotlivé pracovníky (zaměstnance) zadané v části "personální evidence"
 • výpis zákonného pojištění - po stisku tlačítka  "Tisk"  na záložce "Odvody pojištění" je proveden tisk sestavy obsahující odvody zákonného pojištění za jednotlivé zaměstnance i za organizaci (podnikatelský subjekt)
 • přehled o vyměřovacích základech - po stisku tlačítka  "Přehledy"  na záložce "Odvody pojištění" je proveden tisk výstupní sestavy obsahující "přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace" (po stisku tlačítka  "Absence"  je možno aktualizovat údaje v položkách "omluvená absence" a "vyloučené doby")
 • výpis zdravotního pojištění - po "dvojkliku" na zobrazené položce zdravotní pojišťovny je možno po stisku tlačítka  "Tisk"  provést výpis tiskové sestavy obsahující částky odvodů zdravotního pojištění pracovníků (zaměstnanců) té které zdravotní pojišťovny
 • přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění - po "dvojkliku" na zobrazené položce zdravotní pojišťovny je možno po stisku tlačítka  "Přehled"  provést výpis tiskové sestavy obsahujíc sumární částky odvodů zdravotního pojištění pracovníků (zaměstnanců) té které zdravotní pojišťovny
 • výkaz mezd - tiskovou sestavu (sdtandardní i uživatelskou) výkazu mezd je možno vytidsknout na záložce "výkazy mezd"
 • soupis položek druhu mzdy - požadavek na soupis zadaných položek daného druhu mzdy (například nemocenských dávek, provedeného výúčtování) je možno provést po nastavení se na příslušný "druh" mzdy a provedení "dvojkliku" v tabulce zobrazené součtové výplatní listiny (záložka "výplatní listina", stisk tlačítka  "Podrobně" )

Tisk jednotlivých "převodních příkazů" zákonných odvodů, spoření a převodních příkazů vyúčtování mzdy je možno realizovat pomocí funkce "Účetní uzávěrka systému mzdy" a stisku příslušného tlačítka. Po stisku příslušného tlačítkä "PP ..." (tisk převodního příkazu) je tento zobrazen na obrazovce Vašeho počítače v tabulce s možností provedení jeho tisku (ve formě hromadného převodního příkau) po stisku tlačítka  "Hromadný" . V případě, že je požadován pouze výpis jednoho "řádku" ze zobrazené tabulky je toto možno realizovat po nastavení se na daný řádek a stisku tlačítka  "Jednotlivý" .

Výpis jednotlivých formulářů "zúčtování daně" pro aktuální rok je možno provést ve funkci "Tisk výplatních listin a pásek" na záložce "Výkazy mezd" (příslušné funkce pro výpis formulářů zúčtování daně jsou dostupné pomocí "menu" - po stisku pravého tlačítka na polohovacím zařízení po nastavení se do tabulky nebo po stisku tlačítka  "Pom.funkce" ). Tisk uvedených formulářů "vyúčtování daně" je prováděn vždy v tom účetním období, za které je sestavení "formulářů" požadováno.

Upozorňuji na skutečnost, že v případě sestavení dané tiskové sestavy (výpisu formuláře) do formátu "PDF", je možno tuto výstupní sestavy (daný formulář) elektronicky podepsat (za předpokladu, že vlastníte zaručený elektronický podpis. Uvedenou funkci pro vložení elektronického podpisu do vytvořené tiskové sestavy (do sestaveného formuláře) je možno iniciovat stiskem tlačítka  "Podepsání"  v dialogovém okně pro "Odeslání / uložení sestavy" (které je zobrazeno automaticky po ukončení generování tiskové sestavy do formátu "PDF").

Nahoru

7. Závěr - doplňující informace

"Start" verze programového modulu "WMZDY" (neregistrovaná verze programového modulu "WMZDY") pod operační systém Windows® je omezena maximálně na pět klientů (jednotlivých ekonomických subjektů nebo jednotlivých účetních období) a na maximálně deset záznamů v databázovém souboru personální evidence a dobu 30.ti dnů od provedení instalace na Váš počítač.

Registrační poplatek za "upgrade" (to je přechod na aktualizovanou verzi programového modulu) na aktuální verzi programového modulu číslo 1.10.xx (pro zpracování závěrky za rok 2018 a období účetního roku 2019) byl stanoven na 910,- Kč (pro majitele licence programového modulu MZDY číslo 1.9.xx). Příslušný registrační poplatek je uhrazen podle informací, které jsou zobrazeny po provedené reinstalaci na aktualizovanou verzi programového modulu WMZDY.

Uvedená omezení jsou zrušena provedenou registrací programového modulu po uhrazení příslušného "registračního" poplatku (pro současnou verzi je poplatek stanoven již od 4 455,- Kč při zakoupení pomocí elektronického obchodu).

Máte-li zájem o získání "Start" verze modulu pro Vedení personální evidence a výpočtu mezd, můžete si jej stáhnout a nainstalovat z internetu (aktualizovaná verze programového modulu WMZDY číslo 1.11.75 byla uvolněna dne 12. ledna 2019); jedná se o instalační "exe" soubor, který je možno "spustit" a provést instalaci (aktualizaci) na Vašem počítači.

Na další spolupráci s Vámi se těší 
 Stanislav VANÍČEK

CenaNahoru


 
 

Poslední změna: 13. ledna 2019
© 2019   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky