Logo

Mimořádný informační bulletin
Zadání parametrů pro "Kontrolní hlášení"

Vážení uživatelé,
předkládám Vám mimořádné číslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o zadávání jednotlivých hodnot a údajů, které se týkají "Kontrolního hlášení DPH". Nejnovější funkce pro zadávání údajů obsahují aktualizovaná verze programového modulu WÚČET číslo 1.2.10 pro vedení daňové evidence a aktualizovaná verze programového modulu WinÚČTO číslo 1.2.11 pro vedení podvojného účetnictví, které byly uvolněny během měsíce února 2016.

 1. Zadání údajů a hodnot do dokladů pro Kontrolní hlášení
 2. Zařazení uložených daňových dokladů do "položkového" (podrobného) soupisu kontrolního hlášení
 3. Zaúčtování jednotlivých dokladů "tržeb" v návaznosti na kontrolní hlášení
 4. Nastavení implicitních hodnot pro vyplnění datových položek
 5. Základní informace pro podání Kontrolního hlášení
 6. Závěr - doplňující informace


1. Zadání údajů a hodnot do dokladů pro Kontrolní hlášení

Na základě provedené novelizace zákona o Dani z přidané hodnoty je od 1. ledna 2016 nutno elektronicky odesílat v termínech podle zákona příslušné hodnoty a údaje "Kontrolního hlášení DPH". Na základě této skutečnosti je nutno pro jednotlivé daňové doklady, které včetně daně jsou nad 10 000,- Kč, zadat příslušné údaje a hodnoty podle jednotlivých datových položek uvedeného "Kontrolního hlášení".

Jedná se zejména o :

 • Evidenční číslo daňového dokladu - uvedené na dokladu poskytovatelem plnění Pokud není poskytovatelem plnění skupina, nesmí být uvedeno duplicitní číslo daňového dokladu a kódu předmětu plnění od jednoho poskytovatele plnění. Údaj "Evidenční číslo dokladu" je nutno zadat pro všechny daňové doklady týkající se přenesení DPH, daňové doklady v režimu reverse charge (tzv. „obrácené zdanění") a pro daňové doklady tuzemské, které přesáhnou celkovou hodnotu (včetně daně) 10 000,- Kč. Zde je nutno upozornit, že pro daňové doklady tuzemské, které přesáhnou celkovou hodnotu (včetně daně) 10 000,- Kč, a pro daňové doklady týkající se přenesení DPH je nutno zadat údaj do datové položky DIČ (zadává se údaj DIČ dodavatele a nebo odběratele podle charakteru daňového dokladu - nezadává se zde DIČ daného subjektu, který se účtuje).
  • Evidenční číslo daňového dokladu je pro potřeby kontrolního hlášení nutno zachytit co nejpřesněji tak, jak je uvedeno na daňovém dokladu. Minimálně však musí být zachovány alfanumerické znaky ve správném pořadí shodně, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu. Vámi uváděné číslo daňového dokladu by mělo být tedy v kontrolním hlášení vyplněno buď v plném formátu tj. FV-256/16j anebo s vynecháním speciálních znaků, ale ve správném pořadí tj. FV25616j.
  • Změna velkých písmen na malá a opačně není problém.
  • Do datové položky evidenční číslo daňového dokladu není nutné vyplňovat tzv. vodící nuly (tj. nuly, které jsou před číslem).

  Příklad:
  Dodavatel pro jiného plátce vystaví tyto daňové doklady s datem povinnosti přiznat daň v lednu 2016:
  • fakturu na částku 10.000 Kč základ daně + 2.100 dph označenou v řadě F pro rok 2016 číslem 1, variabilní symbol pro úhradu této faktury dodavatel uvádí 0001
  • účtenku pro platby v hotovosti na částku 10.000 Kč základ daně + 2.100 dph označenou v řadě P pro rok 2016 číslem 1.
  Jakým evidenčním číslem mají být uvedené daňové doklady označeny, aby mohly být bezproblémově vykázány v kontrolním hlášení dodavatele i odběratele?
  Dodavatel může daňovým dokladům přiřadit libovolné evidenční číslo složené z písmen a číslic včetně jejich kombinací a dalších znaků (např. mezera, pomlčka či lomítko), a to v délce až 60 znaků. Využití maximální délky evidenčního čísla daňového dokladu (až 60 znaků) by však asi nebylo příliš praktické, protože by jeho zpracování mohlo být pro odběratele pracné a bylo by velké riziko chybovosti.
  Dodavatel nemůže oba doklady označit shodným číslem (např.20160001) - oba doklady musí vykázat v části A.4. kontrolního hlášení a zde (s výjimkou skupiny) nelze vykazovat na více řádcích daňové doklady se shodným evidenčním číslem. Doklady může označit např. F20160001 a P20160001.
  Pro označení faktury by mohlo být využito variabilního symbolu;variabilní symbol by potom ovšem měl zohledňovat i číselnou řadu daného roku - nikoli tedy 0001, ale např. 20160001. Příjmový doklad by mohl být označen např. P20160001 nebo 00012016, 00012016P apod.
 • Datum povinnosti přiznat daň (DPPD)
  Datum povinnosti přiznat daň (podle § 21 odst. 1: den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty - tj. vč. případných přijatých plateb před uskutečněním plnění, - podle toho, který nastane dříve) pro uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň.
  Datum, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost daň přiznat (dodavatelem), tj. datum vzniku nároku na odpočet daně podle § 72 odst. 3 (datum povinnosti přiznat daň dodavatelem - "DPPD"). Tímto datem je den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty, a to den, který nastane dříve (§ 21) pro přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty. Údaj Datum povinnosti přiznat daň (DPPD) je nutno zadat pro daňové doklady v režimu reverse charge (tzv. „obrácené zdanění") a pro daňové doklady tuzemské, které přesáhnou celkovou hodnotu (včetně daně) 10 000,- Kč.
 • Zaškrtávací parametr § 44 ZDPH (příznak, zda se jedná o opravu daně podle § 44 ZDPH) - specifikace opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 44 ZDPH), pokud se těchto údajů vyplňovaný řádek kontrolního hlášení týká.
 • Kód režimu plnění - Specifikace kódu režimu plnění (pro uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a)) :
  • 0 - běžné plnění
  • 1 - § 89 ZDPH (zvláštní režim pro cestovní službu)
  • 2 - § 90 ZDPH (zvláštní režim pro použité zboží)

  Po stisku tlačítka  ? , které je zobrazeno za datovou položkou dialogového okna pro zadání dalších údajů pro sestavení Kontrolního hlášení je provedeno zobrazení dialogového okna s výpisem textu nápovědy, která se týká zadávaných hodnot do konkrétní datové položky "Kontrolního hlášení".

  Nastavení parametrů Kontrolního hlášení
  Nahoru

  2. Zařazení uložených daňových dokladů do "položkového" (podrobného) soupisu kontrolního hlášení

  Do jednotlivých záznamů "Věty A4" (uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit) je provedeno zařazení těch uložených daňových dokladů, u kterých je splněn buď limit (celková cena včetně daně nad 10 000,- Kč) a nebo bylo provedeno označení "provedení opravy" (zaškrtnutím parametru "Oprava daně dle § 44") a současně je vyplněn údaj (hodnota) v datové položce "Evidenční číslo dokladu" a v je vyplněn údaj (hodnota) datové položce "DIČ odběratele".

  Do jednotlivých záznamů "Věty B2" (přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle § 44 bez ohledu na limit) je provedeno zařazení těch uložených daňových dokladů, u kterých je splněn buď limit (celková cena včetně daně nad 10 000,- Kč) a nebo bylo provedeno označení "provedení opravy" (zaškrtnutím parametru "Oprava daně dle § 44") a současně je vyplněn údaj (hodnota) v datové položce "Evidenční číslo dokladu" a je vyplněn údaj (hodnota) v datové položce "DIČ dodavatele".

  Posouzení hodnoty plnění (limit 10.000 Kč vč. daně), které je rozhodné pro určení vykázání v oblasti A.4. nebo A.5. kontrolního hlášení, je nutné vztáhnout k celkové hodnotě uvedené na daňovém dokladu, bez ohledu na charakter daných plnění (plnění zdanitelná - v běžném režimu, nebo režimu přenesení daňové povinnosti nebo plnění osvobozená). Na základě uvedeného tak může nastat situace, že v oblasti A.4. bude vykázáno i plnění s hodnotou nižší než 10.000 Kč včetně daně, a to za předpokladu, že příslušný daňový doklad ve své souhrnné částce převýší stanovený limit.

  V případě uskutečnění zdanitelného plnění pro fyzické osoby nepovinné k dani, u kterých vzniká poskytovali povinnost přiznat daň, ale není zde povinnost vystavit daňový doklad, jsou tato plnění uváděna v části A.5. kontrolního hlášení, a to bez ohledu na limit.

  Platební kalendář je používán např. na situace dodávek energií, kdy se platí pravidelně zálohy a k určenému datu se provede odečet a dodávka za období se zúčtuje. Je daňovým dokladem, pokud má jeho náležitosti (kromě DUZP nebo data přijetí platby), platí se před DUZP a je v něm uveden rozpis plateb na předem stanovené období.
  První věcí, kterou je v souvislosti s platebním kalendářem vyřešit, je jeho evidenční číslo. Jeho neexistence je však spíše záležitostí splátkových kalendářů připojených k nájemním smlouvám.
  Dále je potřeba si uvědomit, že hodnotovým limitem pro uvedení do A.4. nebo A.5., popř. B.2. nebo B.3. je součet všech plateb uvedených na platebním kalendáři. Je-li součet nad 10 000 Kč, uvádí se údaje v detailu, i když jednotlivě této hranice nedosahují.
  Použití platebního kalendáře přináší v praxi potíže v situaci, kdy odběratel neplatí podle rozpisu. Pokud se odběratel s platbou „strefí" do zdaňovacího období, ve kterém měl platbu dodavatel přijmout, pak lze platební doklad jako daňový doklad i nadále použít. Tomu odpovídají i závěry z jednání k výkladu zákona z roku 2004.
  Pokud je platba poskytnuta mimo platební kalendář (zpravidla později), pak poskytovateli plnění jako příjemci úplaty vzniká podle obecných pravidel povinnost přiznat daň na výstupu ke dni přijetí úplaty. Zároveň existuje teoretické riziko, zda daňová povinnost nevzniká uvedením daně na dokladu, a to už ke dni splatnosti uvedeným na dokladu. Na stejné úrovni je povinnost dodavatele vystavit daňový doklad na přijatou platbu (mimo platební kalendář). Odběrateli vzniká nárok na odpočet dnem přijetí platby poskytovatelem plnění.
  Každá úplata se má podle pokynů ke kontrolnímu hlášení vykazovat samostatně do období, do kterého spadá podle přijetí úplaty (s opakováním evidenčního čísla daňového dokladu). Zdůrazněno je, že se platby uvádějí do období podle jejich faktické realizace (data přijetí poskytovatelem).

  Nastavení parametrů Kontrolního hlášení

  "Zaškrtnutím" přepínače (parametru) "Vložit do položek ''B2''" je specifikováno zařazení dokladu do "položkového" soupisu daňových dokladů bez ohledu na požadovaný limit 10 000,- Kč.

  Nahoru

  3. Zaúčtování jednotlivých dokladů "tržeb" v návaznosti na kontrolní hlášení

  Vzhledem k tomu, že při účtování "tržeb" obchodníků, dojde s největší pravděpodobností k překročení daného limitu 10 000,- Kč na jeden doklad o "tržbě", je nutno tyto doklady zapisovat BEZ zadání údajů do datových položek "Evidenční číslo dokladu" a "DIČ odběratele". Zde je nutno si ale uvědomit to, že v případě vydání dokladu za jeden nákup v hotovosti, který přesáhne daný limit pro zařazení daňového dokladu do soupisu položek "Věty A4" (uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit) je nutno tento doklad zaúčtovat zcela samostatně a to včetně vyplnění (zadání) údajů do datové položky "Evidenční číslo dokladu" současně se zadáním údaje (hodnoty) do datové položky "DIČ odběratele".

  Pro zaúčtování jednotlivých dokladů "denních" tržeb byla do programového modulu zařazena funkce "Zaúčtování dokladů tržeb do databázového souboru deníku", kterou je možno iniciovat pomocí "menu" ve skupině funkcí "Účtováni".

  Nastavení parametrů Kontrolního hlášení
  Nahoru

  4. Nastavení implicitních hodnot pro vyplnění datových položek

  Po stisku klávesy [F9] na datové položce "Datum povinnosti přiznat daň" je možno provést nastavení parametru pro implicitní vyplnění hodnoty Data povinnosti přiznat daň podle zadaného údaje do datové položky "Datum uskutečnění zdanitelného plnění" za předpokladu, že zadaná hodnota data uskutečnění zdanitelného plněn je shodná se zadanou hodnotou data zaúčtování dokladu a nejedná se o první den v měsíci.

  Nastavení parametrů Kontrolního hlášení

  Po stisku klávesy [F9] na datové položce "Režim plnění" je možno provést nastavení implicitní hodnoty, na kterou bude datová položka "Režim plnění" nastavena po prvním zobrazení dialogového okna pro zadání dalších údajů pro sestavení Kontrolního hlášení.

  Nastavení parametrů Kontrolního hlášení
  Nahoru

  5. Základní informace pro podání Kontrolního hlášení

  Vlastní elektronické podání je uskutečněno po stisku tlačítka  Kontrolní hlášení , které je možno použít na záložce "Výpis údajů". Po stisku uvedeného tlačítka je provedeno zobrazení základního dialogového okna, pomocí které je provedeno zadání jednotlivých údajů a hodnot pro vytvoření datového souboru typu "xml", který je možno odeslat buď pomocí datové schránky a nebo pomocí Daňového portálu Ministerstva financí (tuto variantu doporučuji vzhledem k provedení kontroly zadaných údajů u konkrétního podání).

  Po stisku tlačítka  Kontrolní opis  je možno provést vygenerování tiskové sestavy, která obsahuje jednotlivé hodnoty a údaje zařazené do vygenerovaného datového souboru typu "xml" (viz předchozí odstavec), pro interní potřebu ekonomického subjektu. Uvedená tisková sestava obsahuje navíc položkový soupis plnění s hodnotou nad 10.000,- Kč, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad a byla tím pádem zařazena do "sumárního" záznamu kontrolního hlášení.

  Před vygenerováním příslušného datového souboru typu "xml" a nebo před provedením "kontrolního tisku" zadaných údajů do jednotlivých daňových dokladů je provedena kontrola uložených údajů a hodnot do jednotlivých daňových dokladů. Zde je nutno si uvědomit, že v tomto výpisu chybně zadaných údajů do datových položek jednotlivých daňových dokladů je v podstatě přípustná chyba, která se týká nezadání údaje do datové položky "DIČ odběratele" a "Evidenční číslo dokladu" u daňových dokladů, které byly vystaveny (nad 10 000,- Kč včetně daně) pro NEPLÁTCE DANĚ.

  Nahoru

  6. Závěr - doplňující informace

  "Start" verze programových modulů pro vedení deňové evidence a podvojného účetnictví (neregistrovaná verze programového modulu "WÚČET" a "WinÚČTO") pod operační systém Windows® jsou omezené maximálně na pět klientů (jednotlivých ekonomických subjektů nebo jednotlivých účetních období) a dále jsou zde omezení na jednotlivý počet záznamů (položek) v databázových souborech programových modulů.

  Uvedená omezení jsou zrušena provedenou registrací programového modulu po uhrazení příslušného "registračního" poplatku :

  • pro vedení daňové evidence je poplatek stanoven na 5900,- (při nákupu pomocí internetového obchodu), respektive na 4250,- Kč při přechodu z platné licence původního DOSového programového modulu
  • pro vedení podvojného účetnictví je poplatek stanoven na 9900,- (při nákupu pomocí internetového obchodu), respektive na 5900,- Kč při přechodu z platné licence původního DOSového programového modulu
  • poplatek za doplnění modulu pro vedení podvojného účetnictví "v síti" (víceuživatelská síťová verze modulu) je stanoven na 5500,-Kč (při nákupu pomocí internetového obchodu), respektive na 3950,- Kč při přechodu z platné licence původního DOSového programového modulu

  Máte-li zájem o získání "Start" verze modulu pro vedení podvojného účetnictví ve Windows®, můžete si jej stáhnout z internetu; jedná se o instalační "exe" soubor, který je možno "spustit" a provést instalaci na Vašem počítači.

  Máte-li zájem o získání "Start" verze modulu pro vedení daňové evidence ve Windows®, můžete si jej stáhnout z internetu; jedná se o instalační "exe" soubor, který je možno "spustit" a provést instalaci na Vašem počítači.

  Na další spolupráci s Vámi se těší 
   Stanislav VANÍČEK


  Poslední změna: 19. února 2016
  © 2016   Stanislav VANÍČEK
  Stanislav VANÍČEK
  prodej ekonomického software
  vývoj software na zakázku
  služby výpočetní techniky