Logo

Nabízené (šířené) programové vybavení pro Windows®

Na této stránce je nabízeno stažení "start" verzí programového vybavení pro vedení ekonomických agend a další zhotovené programové moduly pro vedení dalších evidencí (pro odzkoušení nebo použítí s omezením) vytvořených pod operašní systém Windows®. Dále je zde možno provést stažení ZAREGISTROVANÉ aktualizované verze šířeného (nabízeného) programového vybavení (toto je provedeno "stažením" příslušné "start" verze programového modulu a provedením reinstalace původní verze - provedená "registrace" programového modulu je až na výjimky zásadní změny verze zachována).
"Start" verze (to jest neregistrované verze) nabízeného programového vybavení jsou volně šiřitelné a můžete si je zkopírovat z této stránky (kliknutím na "instalační soubor"). Popis obsahu instalačních souborů a další informace naleznete v poznámkách (na konci této stránky; popis instalace nabízeného programového vybavení je uveden na samostatné stránce).

 1. Systém pro vedení podvojného účetnictví a daňové evidence podnikatelů
 2. Systém pro vedení personální evidence a výpočet mezd
 3. Samostané programy pro výpis faktur a vedení skladové evidence (v výpisem faktur)
 4. Samostané programy doplňující systém daňové evidence a podvojného účetnictví
 5. Samostatné programy pro vedení evidence různých údajů v databázích
 6. Poznámky

1. Systém pro vedení podvojného účetnictví a daňové evidence podnikatelů.

Program Popis programu Instalační soubor
WÚČET
verze 1.5.30
28.03.2019
Daňová evidence podnikatelů ve Windows®
nahrazuje modul ÚČET; aktualizováno pro rok 2019 (Nové formuláře)

Programový modul pro vedení daňové evidence podnikatelů obsahuje funkce pro vedení peněžního deníku (pokladna, běžný účet, devizová pokladna, ceniny), závazků (faktur přijatých), pohledávek (faktur vydaných), evidence majetku a výpočet odpisů, zaúčtování DPH, tisk soupisek a daňových dokladů (sumární a položkový soupis dokladů DPH, výpis formuláře "Přiznání k DPH"), výpočet daně z příjmů fyzických osob, protokol roční účetní závěrky, tisk různých výstupních sestav (peněžní deník, kniha faktur, pokladní kniha ...). Upozorňuji, že pro zobrazení a výpis formuláře "Přiznání k DPH" je nutná instalace "prohlížeče PDF souborů".
Programový modul "Vedení daňové evidence" je možno doplnit o nadstandardní funkci o zaúčtování elektronicky přenesených výpisů z běžných účtů (realizováno importem položek pohybů na účtech dle externího datového souboru typu "gpc" - soupis "denních" pohybů na bežném účtu / běžných účtech).
Cena programového modulu Informace o programovém modulu Aktualizace programového modulu
SETUPUCE.EXE

10362 kB
WINÚČTO
verze 1.5.30
29.03.2019
Vedení podvojného účetníctví podnikatelů ve Windows®
nahrazuje DOSové moduly; aktualizováno pro rok 2019 (Nové formuláře)

Programový modul pro vedení podvojného účetnictví podnikatelů a malých společností s evidencí majetku obsahuje funkce pro vedení deníku účetních dokladů (zápis účetního dokladu, zápis daňového dokladu, zápis pokladního dokladu), knihy faktur přijatých, knihy faktur vydaných, evidence majetku a výpočet odpisů, zaúčtování DPH, tisk soupisek a daňových dokladů (sumární a položkový soupis dokladů DPH, výpis formuláře "Přiznání k DPH"), výpočet daně z příjmů právnických osob, protokol roční účetní závěrky, tisk různých výstupních sestav (deník dokladů, hlavní kniha, postupný výpis dokladů, kniha faktur, pokladní kniha, rozvaha, výsledovka, operativní závěrka, ...). Upozorňuji, že pro zobrazení a výpis formuláře "Přiznání k DPH" a "Přiznání k dani právnických osob" je nutná instalace "prohlížeče PDF souborů".
Programový modul "Vedení podvojného účetnictví" je možno doplnit o nadstandardní funkci pro vedení tohoto podvojného účetnictví v počítačové síti, která je realizována pomocí mySQL databáze.
Programový modul "Vedení podvojného účetnictví" je možno doplnit o nadstandardní funkci o zaúčtování elektronicky přenesených výpisů z běžných účtů (realizováno importem položek pohybů na účtech dle externího datového souboru typu "gpc" - soupis "denních" pohybů na bežném účtu / běžných účtech).
Programový modul "Vedení podvojného účetnictví" je možno doplnit o nadstandardní funkci o odúčtování plateb provedených platební kartou z pokladny přenesených elektronicky (realizováno importem položek provedených plateb kartou dle externího datového souboru typu "xml").
Programový modul "Vedení podvojného účetnictví" je možno doplnit o nadstandardní funkci provedení importu jednotlivých faktur vydaných přenesených elektronicky (realizováno importem položek jednotlivých faktur vydaných dle externího datového souboru typu "csv").
Cena programového modulu Informace o programovém modulu Aktualizace programového modulu
SETUPUCP.EXE

20811 kB

Nahoru

2. Systém pro vedení personální evidence a výpočet mezd.

Program Popis programu Instalační soubor
WMZDY
verze 1.11.75
25.02.2019
Výpočet mezd a vedení personální evidence
PLATNÉ OD 1.1.2008 (nahrazuje modul MZDY); aktualizováno pro rok 2019

Programový modul pro vedení jednoduché personální evidence a výpočet mezd zaměstnanců soukromého podnikatele nebo malé společnosti (tisk převodních příkazů jednotlivých odvodů, tisk sestav zákonných odvodů pojištění do formulářů, výpočet nemocenských dávek - náhrady za pracovní neschopnost, možnost vedení evidence nemocenských dávek a vybrané řádné dovolené na mzdovém listu). Programový modul obsahuje funkce pro "odeslání" příslušných účetních dokladů do datových souborů systému podvojného účetnictví, funkce pro elektroické podání vybraných formulářů a tiskopisů a funkci pro upozornění na nově zařazené (nebo aktualizované) funkce zařazené do konfigurace programového modulu. Upozorňuji, že pro funkce programového modulu pro zobrazení formulářů je nutná instalace prohlížeče "PDF" souborů.
Cena programového modulu Informace o programovém modulu Aktualizace programového modulu
SETUPMZ.EXE

14454 kB
ISPVMZDY
verze 1.6.22
30.07.2015
Konverze údajů personální evidence do ISPV
(zařazeno jako funkce do programového modulu WMZDY)

Pomocný programový modul byl zhotoven pro provedení konverze jednotlivých údajů uložených v datových souborech personální evidence programového modulu WMZDY (verze Windows) do databázových souborů ISPV s možností jejich aktualizace. Stávající verze programového modulu ISPV (konverze údajů do ISPV) přebírá datové soubory modulu WMZDY; číslo verze programového modulu 1.5.57 (a vyšší) - aktualizace pro rok 2015.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
SETUPIPV.EXE

1409 kB
ISPXMZDY
verze 1.7.13
6.08.2014
Konverze údajů personální evidence do ISPX
(zařazeno jako funkce do programového modulu WMZDY)

Pomocný programový modul byl zhotoven pro provedení konverze jednotlivých údajů uložených v datových souborech personální evidence programového modulu WMZDY (verze Windows) do databázových souborů typu "xml" (verze 1.6) s možností jejich aktualizace. Stávající verze programového modulu ISPX (konverze údajů do ISPX) přebírá datové soubory modulu WMZDY; číslo verze programového modulu 1.5.x (a vyšší) - aktualizace pro rok 2013; od roku 2014 bylo provedeno zařazení jako funkce do programového modulu WMZDY.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
SETUPIPX.EXE

3638 kB
NEMUR
verze 1.3.4
15.01.2009
Podklady pro výkaz "Nem Ur 1-02"
(zařazeno jako funkce do programového modulu WMZDY)

Pomocný programový modul byl zhotoven pro zobrazení podkladů uložených v datových souborech systému MZDY (verze Windows) pro sestavení výkazu Nem Úr 1-02. (Verze pomocného modulu "NemUr" číslo 1.3.4 spolupracuje s programovým modulem "WMZDY" verze č. 1.0.13 a vyšším). Výpis podkladů byl zařazen jako funkce do aktualizované verze modulu WMZDY (funkce "Tisk výplatních listin a pásek", záložka "Výkazy mezd", doplňkové funkce zařazené do "menu" - iniciováno po pravokliku v tabulce "výkazu").
Cena programového modulu Informace o pomocném modulu
NEMUR.EXE

1405 kB

Nahoru

3. Samostatné programy pro výpis faktur a vedení skladové evidence (s výpisem faktur).

Program Popis programu Instalační soubor
WinSklad
verze 1.5.32
5.08.2018
Vedení skladové evidence materiálu nebo zboží s fakturací
aktualizováno pro účetní rok 2012 (přenesení daňové povinnosti)

Vedení skladové evidence položek materiálu nebo zboží v průměrných nákupních cenách (vedení až 99 samostatných skladů materiálu nebo zboží, výdej ze skladu podle inventury, tisk příjemky na sklad, tisk výdejky za skladu, tisk dodacího listu podle položek výdejky ze skladu, tisk vydané faktury dle položek výdejky ze skladu, aktualizace položek skladové evidence, výpis skladových karet (pohybů na skladě), výpis inventurních soupisů (výpis jen nenulových položek), sumární výpis uložených pohybů skladové evidence (regleta), sumární výpis pohybů na skladě (příjmy, výdeje a podle dodavatele), výpis inventurního soupisu skladových položek do zadaného data, funkce pro přechod na další účetní období, funkce pro archivaci uložených údajů).
Programový modul "Vedení skladové evidence" je možno doplnit o nadstandardní funkci pro vedení této skladové evidence v počítačové síti.
Programový modul "Vedení skladové evidence" je možno doplnit o nadstandardní funkci pro vedení evidence jednotlivých obchodních partnerů (odběratelů) a tím pádem o vedení evidence jednotlivých "dokumentů" (dodacích listů, faktur vydaných - daňových dokladů a prodejek za hotové) pro jednotlivé obchodní partnery (odběratele).
Programový modul "Vedení skladové evidence" je možno doplnit o nadstandardní funkci pro vedení této skladové evidence na střediska (provozovny) - funkce pro přesun z hlavního skladu na sklad střediska (provozovny) a zpět a pro výdej ze skladu střediska (provozovny).
Cena programového modulu Informace o programovém modulu Aktualizace programového modulu
SETUPWSK.EXE

6607 kB
WinSaldo
verze 1.0.0
22.12.2014
Evidence obchodních partnerů a daňových dokladů
Vedení evidence obchodních partnerů, jejich pohledávek (evidence faktur vydaných) a závazků (evidence faktur přijatých) s možností uložení (pořízení nového záznamu, aktualizace uloženého záznamu) vydané faktury a/nebo přijaté faktury. Pomocí dalších funkcí je umožněn tisk převodního příkazu (jednorázového nebo hromadného), konverze položek příkazu do formátu ABO (pro import do elektronického bankovnictví) a výpis vydané faktury na tiskárně (možnost zařazení položek do faktury dle seznamu). V pomocné evidenci lze vést evidenci jednotlivých plateb přijatých a/nebo vydaných faktur a evidenci zakázek podle jednotlivých partnerů (odběratelů) včetně dalšího členění příslušné zakázky. Uložené údaje v jednotlivých datových souborech je možno používat (respektive aktualizovat) jinými programovými moduly (například modulem evidence zakázek WinZak).
Cena programového modulu
SETUPWSA.EXE

2472 kB
Win-MTZ
verze 1.7.83
5.08.2018
Evidence skladů materiálu podle zakázek pomocí mySQL
Vedení evidence skladů materiálu, zboží a služeb v návaznosti na přijaté faktury (respektive pokladní doklady nebo "daňové" doklady) s možností rozúčtování příslušných nákladů a/nebo výnosů na zakázky (vedení několika samostatných skladů materiálu, zboží nebo "služeb", tisk skladových karet, inventurních soupisů, výpis nákladů materiálu, zboží a služeb podle zakázek, nutnost použití programového modulu "v počítačové síti"). Jednotlivé uložené údaje faktur a dokladů (pokladních a "daňových") je možno odeslat (zaúčtovat) do datových souborů systému podvojného účetnictví a z datových souborů systému podvojného účetnictví je možno importovat zaúčtované faktury vydané a úhrady faktur.
Stávající verze programového modulu je zpracována v "síťové" verzi, která je ralizovaná pomocí připojení na "mySQL" server do uživatelské SQL databáze.

Cena programového modulu Informace o programovém modulu
SETUPMTZ.EXE

4716 kB
ViewMTZ
verze 1.2.20
12.08.2015
Výpis z evidence skladů materiálu podle zakázek pomocí mySQL
Doplňující modul pro vedení evidence skladů materiálu, zboží a služeb v návaznosti na přijaté faktury (respektive pokladní doklady a "daňové" doklady) s možností rozúčtování na zakázky (vedení několika samostatných skladů materiálu, zboží nebo "služeb", výpis nákladů materiálu, zboží a služeb podle zakázek, nutnost použití "v počítačové síti"). Programový modul byl vytvořen k získání uložených informací o zakázkách (provedeno pomocí programového modulu Win-MTZ) pro vedoucí pracovníky společnosti a odpovědně pracovníky (vedoucí) jednotlivých zakázek.
Stávající verze programového modulu je zpracována v "síťové" verzi, která je ralizovaná pomocí připojení na "mySQL" server do uživatelské SQL databáze.

Cena programového modulu Informace o programovém modulu
SETUPVMT.EXE

3219 kB
WinZakz
verze 1.0.1
16.08.2014
Evidence zakázkových listů s návazností na sklad s fakturací
Vedení evidence zakázkových listů podle jednotlivých odběratelů s návazností na položky materiálu nebo zboží vedených ve skladové evidenci v průměrných nákupních cenách (vedení až 99 samostatných skladů materiálu nebo zboží, aktualizace položek skladové evidence, výdej ze skladu je proveden po uložení položek zakázkového listu). Po uložení zakázkového listu je možno tento převést do faktury (pokladního dokladu) s možností uložení do datových souborů modulu WinSaldo (podle provedeného nastavení). Programový modul může podle provedeného nastavení spolupracovat s modulem pro vedení skladové evidence (přejímat a ukládat jednotlivé údaje do datových souborů skladové evidence vedených pomocí modulu WinSklady).
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
SETUPWZA.EXE

2410 kB
WSQLEvid
verze 1.0.0
2.02.2013
Vedení evidence údajů v SQL databázi podle středisek
Programový modul pro Vedení evidence údajů v SQL databázi podle středisek byl zhotoven pro vedení (skladové) evidence položek, která je realizována pomocí SQL databáze. Vedení evidence pomocí SQL databáze umožňuje přístup z několika pracovišť současně s tím, že počítače je nutno mít připojené na internet (intranet). Vedení evidence položek je realizováno pomocí hlavní a pomocné databáze. Hlavní databáze obsahuje základní datové položky o jednotlivých evidovaných předmětech a pomocná databáze obsahuje podřízené položky obsahující informace o provedených pohybech (na skladě) pro jednotlivé položky hlavní databáze. Základní (implicitní) nastavení datových položek obsahuje vedení této evidence podle jednotlivých středisek.
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
SETUPWED.EXE

2433 kB

Nahoru

4. Samostatné programy doplňující systém daňové evidence a podvojného účetnictví.

Program Popis programu Instalační soubor
WPOKLAD
verze 1.2.6
18.02.2014
Vedení jednoduché pokladny
Vedení evidence samostatné pokladny s tiskem příjmových a výdajových pokladních dokladů a pokladní knihy nezávisle na použitém účetním systému.
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
SETUPWPO.EXE

2945 kB
WDOPRAVA
verze1.0.0
16.08.2014
Evidence jízd a služeb autodopravy s fakturací
Programový modul pro "Vedení evidence položek Autodopravy (s fakturací)" jednotlivých ekonomických subjektů byl zhotoven pro vedení evidence jednotlivých položek autodopravy za pomocí uložených základních údajů v jednotlivých "základních souborech" (číselnících). Stávající verze programového modulu umožňuje buď vedení jednoho ekonomického subjektu nebo více samostaných ekonomických subjektů v jedné instalaci programového modulu. Pomocí příslušných funkcí programového modulu je prováděn postupný zápis položek (záznamů o jízdě) do databázového souboru pro fakturaci, ze kterého je za pomoci příslušné funkce provedeno vygenerování faktury a po jejím fyzickém vytištění je proveden přesun příslušných položek (záznamů o jízdě) do databáze záznamů faktur vydaných.
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
SETUPDPR.EXE

2968 kB
WEvidFakt
verze1.3.20
5.08.2018
Vedení evidence a fakturace výkonů (prací) a nebo služeb
Programový modul "WEvidFakt" pro Vedení evidence údajů s fakturací byl zhotoven pro vedení evidence položek prací (výkonú) a nebo služeb podle jednotlivých odběratelů s návazností na uložený cenník výkonů (prací) a nebo služeb, s návazností na číselník (seznam) jednotlivých zaměstnanců a případně zdravotních pojišťoven s následnou fakturací (výpis sumární faktury s dodacím listem prací dle odběratelů) a pro evidenci výkonů dle jednotlivých pacientů a zaměstnanců (laborantů). Základní (implicitní) nastavení datových položek obsahuje vedení této evidence prací (výkonů) a služeb pro stomatologickou laboratoř (není problém provést nastavení programového modulu podle požadavků daného uživatele).
Stávající verzi programového modulu je možno doplnit o nadstandardní funkci, pomocí které je evdence údajů vedena v "síťovém" prostředí (dostup je pomocí internetu nebo intranetu) několika uživatelům současně a to pomocí Postgre SQL databází.

Cena programového modulu Informace o programovém modulu Aktualizace programového modulu
SETUPEFA.EXE

5974 kB
WSILDAN
verze 2.1.15
1.02.2015
Výpis formuláře "Přiznání k dani silniční"
aktualizováno pro účetní období roku 2014

Pro evidenci a výpis jednotlivých údajů o vozidlech firmy k sestavení formuláře "Přiznání k dani silniční" podle uložených údajů v datových souborech v jednotlivých podadresářích příslušných klientů (ekonomických subjektů) byl vytvořen pomocný programový modul "WSilDan" (stávající verze programového modulu obsahuje formulář 25 5407 MFin 5407 - vzor č. 16 s možností elektronického podání pomocí Datové schránky a nebo Daňového portálu MF).
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
SETUPFSD.EXE

3535 kB

Nahoru

5. Samostatné programy pro vedení evidence různých údajů v databázích.

Jednotllivé programové moduly byly zhotoveny podle konkrétních požadavků jednotlivých zákazníků.
Program Popis programu Instalační soubor
WPROVEVI
verze 1.0.3
16.08.2014
Vedení evidence skladu na provozovny
Program slouží k evidenci jednoduchého skladu výrobků nebo zboží, které je možno přijímat na sklad a vydávat ze skladu na různé provozovny, respektive komisní sklady (program je nastaven na vedení skladové evidence v průměrných cenách).
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
SETUPWPE.EXE

2264 kB
WEVIZAK
verze 1.1.10
16.08.2014
Vedení jednoduché evidence zakázek
Programový modul slouží pro evidenci jednotlivých údajů o zakázkách, o jejichž přijetí je možno vytisknout protokol na připojenou tiskárnu, s využitím uložených údajů v databázi obchodních partnerů (odběratelů), která je automaticky plněna při aktualizaci příslušných datových položek týkajících se údajů obchodního partnera v databázi zakázek.
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
SETUPWEZ.EXE

2490 kB
WEVIZAK
verze 1.1.10
24.10.2011
Vedení jednoduché evidence zakázek
Instalační soubory programového modulu pro evidenci jednotlivých údajů o zakázkách, o jejichž přijetí je možno vytisknout protokol na připojenou tiskárnu, (s využitím uložených údajů v databázi obchodních partnerů (odběratelů), která je automaticky plněna při aktualizaci příslušných datových položek týkajících se údajů obchodního partnera v databázi zakázek) rozdělené na jednotlivé instalční diskety.
Na první instalační disketu si uložte instalační soubor "SETUPWZD.EXE" a instalační soubor "SETUPWZD.1" a na druhou disketu si uložte soubor "SETUPWZD.2".
Vlastní instalace programového modulu "WEVIDZAK" je provedena spuštěním instalačního modulu "SETUPWZD.EXE" z první instalační diskety.

Cena programového modulu Informace o programovém modulu
SETUPWZD.EXE
230 kB
SETUPWZD.1
1193 kB
SETUPWZD.2
719 kB
WEVIDZAK
verze 1.1.25
24.10.2011
Vedení evidence zakázek dle středisek / uživatelů
Programový modul slouží pro evidenci jednotlivých (uživatelem definovaných) údajů o zakázkách podle jednotlivých středisek a uživatelů (na lokálním počítači nebo na internetu / intranetu pomocí databáze SQL) s napojením na systém podvojného účetnictví (pro načtení/aktualizaci provedené fakturace a zaúčtovaných úhrad faktur vydaných). Pomocí zařazených funkcí v programovém modulu je možno provést výběr uložených záznamů a výpis uživatelem definované sestavy na připojenou tiskárnu. Specifikované údaje do jednotlivých datových položek databáze zakázek je možno převzít z datových souborů systému podvojného účetnictví nebo z uživatelem zadaných datových položek (sloupců) datového souboru typu "xls".
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
SETUPZAK.EXE

2517 kB
WZAKEVI
verze 1.3.11
18.09.2018
Vedení evidence zákazníků a zakázek
Programový modul pro Vedení evidence zákazníků a zakázek byl zhotoven pro vedení jednotlivých záznamů zákazníků a zakázek, které je možno realizovat v několika samostatných databázových souborech uložených v adresářích (složkách) na disku Vašeho počítače. Vlastní vedení evidence zákazníků a zakázek je realizováno pomocí jedné hlavní databáze (hlavního souboru) obsahujícího údaje o zákaznících a dvou pomocých databází (dvou pořízených souborů) obsahujícíh jednotlivé údaje o použitých spotřebičích a zařízeních a provedených pracích pro daného zákazníka. Pomocí zařazených funkcí v programovém modulu je možno provést výběr uložených záznamů a výpis uživatelem definované sestavy na připojenou tiskárnu.
Stávající verzi programového modulu je možno doplnit o nadstandardní funkci, pomocí které je evdence údajů vedena v "síťovém" prostředí (dostup je pomocí internetu nebo intranetu) několika uživatelům současně a to pomocí mySQL databází.

Cena programového modulu Informace o programovém modulu
SETUPZZA.EXE

4406 kB
WADREVI
verze 1.5.21
13.12.2011
Vedení evidence položek adresáře
Programový modul pro Vedení evidence adresáře byl zhotoven pro vedení jednotlivých záznamů adresáře, které je možno realizovat v několika samostatných databázových souborech uložených v adresářích (složkách) na disku Vašeho počítače. Vlastní vedení evidence adresáře je realizováno pomocí jedné hlavní databáze (hlavního souboru) a dvou pomocým databází (dvou pořízených souborů) obsahujícíh jednotlivé údaje o adresách a telefonních kontaktech. Pomocí zařazených funkcí v programovém modulu je možno provést výběr uložených záznamů a výpis uživatelem definované sestavy na připojenou tiskárnu.
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
SETUPADR.EXE

2819 kB

Nahoru


6. Poznámky :

 • "Start" verze programových modulů jsou plně funkční verze jednotlivých programových systémů, které jsou omezeny pouze maximálním objemem zpracovávaných dat a neobsahují žádné "otravné" (vložené) obrazovky. Pokud nepřekročíte maximální počet záznamů v databázových souborech, můžete "start" verze jednotlivých systémů volně používat bez uhrazení jakéhokoliv poplatku.

 • Provedením "registrace" start verze programového systému nebo programového modulu jsou odstraněna všechna omezení a zaregistrovaná start verze programového modulu je shodná s "ostrou" verzí příslušného programového modulu, která byla v minulosti standardně uživatelům dodávána (poskytována) na instalační disketě.

 • Aktualizace (inovace) jednotlivých ZAREGISTROVANÝCH verzí používaného (nainstalovaného) programového vybavení je provedena stažením inovované (aktualizované) "start" verze příslušného programového vybavení a provedení reinstalace dříve používané verze programového modulu. Provedená "registrace" původní verze programového modulu je zachována až na výjimky provedených zásadních změn v aktualizované verzi inovovaného programového vybavení (zásadní změna používané verze programového vybavení).

 • Pro instalaci předmětného programového vybavení na Váš počítač je doporučeno provést přímo "Spuštění" daného instalačního programu (není nutno jej ukládat a poté spouštět). Podrobnější pokyny k provedení instalace "Start" verze programu na pevný disk Vašeho počítače jsou uvedeny na samostatné stránce v kapitole jak instalovat programové vybavení.

 • Stávající verze programových modulů zhotovených pro operační systém Windows® vyžadují pro výpis souborů Helpu (nápovědy) a pro zobrazení jednotlivých textů nápovědy instalaci programového modulu "WinHlp32.exe" pro nainstalovanou verxzi operačního systému Windows®.

 • Doporučený postup po rekonstrukci počítače při obnově (aktualizaci) jednotlivých programů po rekonstrukci počítače je uveden v mimořádném bulletinu (jedná se o programové moduly šířené pomocí instalačních disket).

Nahoru


Poslední změna: 23. března 2019
© 2019   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky