Logo

Služby poskytované na zakázku

Nepostradatelnou součástí nabídky software je poskytování doprovodných služeb. Vedle vývoje programového vybavení pro vedení ekonomických agend a dalších podpůrných programů a jejich distribuce je z tohoto důvodu poskytováno široké spektrum doprovodných služeb s cílem optimálního nasazení software ve firmách uživatelů. Popis jednotlivých provedených změn (inovací, aktualizací) v nabízeném (šířeném) programovém vybavení je možno najít ve dvou samostatných tabulkách a to samostatně pro programový modul vedení personální evidence a výpočet mezd (programový modul WMZDY) a pro ostatní nabízené (šířené) programové moduly. Ceny za nabízené služby jsou uvedeny v ceníku na samostatné stránce.

1. Úprava a tvorba aplikačního software

Podle přání zákazníka jsem schopen modifikovat nabízené programové vybavení nebo vytvořit příslušný aplikační software na základě konkrétních požadavků zákazníka (včetně jeho napojení na již vytvořené programové vybavení). Dále je možno požadovat zpracování vedení evidence (nebo jakýchkoliv údajů a hodnot) pomocí programového vybavení, které je zpracováno na "zakázku" a to podle požadavků konkrétního uživatele (zadavatele). Zpracování vedení evidence jednotllivých údajů (hodnot) je možno realizovat na jednom počítači v "jednouživatelské" verzi programového modulu nebo na několika počítačích (pomocí intranetu nebo internetu) současně v "síťové" verzi programového modulu.

Na základě požadavku uživatele je možno do programových modulů zařadit konkrétní nadstandardní funkci, pomocí které je tento speciální požadavek uživatele realizován (například pro import účetních dokladů, sestavení speciálních tiskových sestav, napojení na fakturační systém, apod.). V příslušné datové oblastí jsou k dispozici již zhotovené "nadstandardní" doplňky, pomocí kterých je možno provést rozšíření jednotlivých funkcí šířených programových modulů.

Pro vytvoření speciální uživatelské tiskové sestavy můžete požadovat vytvoření příslušné "tiskové karty", respektive "tiskové stránky".

Stávající verze jednotlivých programových modulů je možno doplnit o nadstandardní funkci, pomocí které je evdence příslušných hodnot a údajů vedena v "síťovém" prostředí (dostup je pomocí internetu nebo intranetu) několika uživatelům současně a to pomocí "SQL" databází. Za použití této nadstandardní funkce programového modulu je prováděno uložení jednotlivých údajů do "SQL" databáze v rámci internetu nebo intranetu a tím pádem jsou uložená data a hodnoty přístupná všem uživatelům daně sítě internetu nebo intranetu. Tento způsob ukládání je možno doplnit klasickou "webovou" aplikací, pomocí které je možno provést zobrazení uložených údajů klasickým internetovým prohlížečem. V případě vedení údajů pomocí internetu (veřejně dostupné sítě) je možno webovou aplikaci doplnit o "přihlašovací" stránku (zabezpečení pomocí hesla přístupu).

Například pro evidemnci zákazníků a jejich zakázek byl vytvořen programový modul " WZakEvi". Pomocí tohoto programového modulu je vedena evidence záklazníků a jejich zakázek v několika samostatných databázových souborech, jejichž strukturu si může končený uživatel sám aktualizovat s možností ukládání pomocí "mySQL" databáze.

Pro tutu evidencui byly zpracovány dva (ukázkové) "php" skripty, pomocí kterých je možno provést zobrazení uložeých hodnot a údajů v příslušné "SQL" databázi.

2. Konverze databázových souborů

Na základě požadavku mého zákazníka jsem schopen provést konverzi jednotlivých datových souborů systému podvojného účetnictví z formátu "DBASE", "XLS" a "TXT" do formátu databázových souborů mého systému evidence údajů v databázových souborech. Pomocí této poskytované služby je zákazníkovi umožněn plynulý přechod do systému podvojného účetnictví, které je šířeno mou firmou. Další požadovanou službou je zařazení funkcí pro "konverzi" jednotlivých datových souborů z jiných systémů do mých modulů a naopak. V současné době jsou již některé "konverzní" funkce (například pro import nebo export ceníku) do jednotlivých programových modulů zařazeny.

Pro zákazníky, kteří mají provozovny nebo dceřinné společnosti mimo sídlo firmy, provádím prostřednictvím modemové stanice "BBS" přenos jednotlivých účetních dokladů na centrálu (nebo k externí účetní firmě) pomocí systému elektronické pošty. Další požadovanou službou je možnost vyhotovení konverzního jednoúčelového programu k provedení "počítačového" zúčtování přenášených účetních dokladů. Pro vyšší komfort práce jednotlivých účetních je možno zpracovat samostatný modul pro elektronický přenos informací od od příslušného ekonomického subjektu k účetní firmě a pro příslušný ekonomický subjekt od účetní firmy a to pomocí FTP nebo SQL servru (přenos jednotlivých údajů je proveden mezi moduly podvojného účetnictví a specielními pomocnými programy instalovanými u ekonomických subjektů pro pořízení nebo přenos faktur nebo pro zobrazení výsledků hospodaření firmy).

3. Archivace souborů

Pro registrované uživatele u nás vytvořeného aplikačního software poskytujeme možnost provedení archivace jednotlivých datových souborů na discích s dobou uložení deset až patnáct let. Po celou dobu uložení datových souborů je možno požadovat vyjmutí uložených údajů a provedení jejich konverze do stávající (aktuální) verze příslušného programového vybavení.

4. Elektronický přenos údajů

Pro uživatele nabízeného aplikačního software poskytuji možnost elektronického přenosu jednotlivých datových souborů z jejich počítače na můj počítač, ať již za účelem provedení nestandardních úprav respektive oprav (například po zhroucení výpočetního systému) nebo za účelem provedení archivace datových souborů na archivní disk. Pomocí funkcí přenosu údajů je možno obráceně vyjmout uložené datové soubory z archivu a následně provést přenos souborů na počítač uživatele. Další možností je vytvoření nestandardní tiskové stránky nebo tiskové karty (pro výpis uživatelské sestavy), která je uložena do příslušné datové oblasti BBSky (respektive na mé www stránky) a následně přenesena ke konkrétnímu uživateli. Pro uvedenou činnost je možno také použít programový modul "Průvodce ekonomickými systémy".

Další poskytovanou službou pro zákazníky mé firmy je možnost zřízení soukromé datové oblasti v systému modemové stanice BBS (nebo na mých firemních "www" stránkách) k provedení elektronického přenosu datových souborů mezi jednotlivými provozovnami nebo dceřinými společnostmi a sídlem firmy. Pro zmíněný přenos datových souborů je možno využít jednak systém datových oblastí BBSky nebo systém přenosu souborů pomocí "elektronické pošty" soukromé datové sítě nebo pomocí elektronického přenosu dat pomocí intranetu nebo internetu.

Další službou je možnost zhotovení konverzního jednoúčelového programu k provedení "počítačového" zaúčtování elektronicky přenášených účetních dokladů. Po přenosu vytvořených účetních dokladů na náš počítač z jiného programového systému (moduly pro fakturaci, skladovou evidenci, výpočet mezd apod.) je na mém počítači provedeno zaúčtování obdržených účetních dokladů a datový soubor je připraven k odeslání zpět na účetní firmu (s možností uložení jeho kopie pro potřeby vlastní firmy). Elektronický přenos dokladů je možno realizovat jednak pomocí modemové stanice BBS nebo pomocí internetu (odesláním příslušných souborů na mou specielní elektronickou adresu "data@vanicek.cz").

Další skupinu tvoří dva pomocné programové moduly pro přenos informací od účetní firmy k danému ekonomickému subjketu. Jedná se o pomocný programový modul, který provede konverzi a uložení příslušných souborů protokolem FTP do soukromé datové oblasti a pomocný programový modul pro zobrazení údajů "Výsledků hospodaření pro firmu" byl zhotoven pro zobrazení uložených hodnot a údajů na jednotlivých účtech (včetně případného analytického členění) a účetních dokladech systému podvojného účetnictví pro potřeby pracovníků managementu ekonomického subjektu. Jednotlivé hodnoty a údaje jsou pomocným programem systému podvojného účetnictví ukládány do datové oblasti "FTP", ze které jsou tímto pomocným programovým modulem přebírány a zobrazovány podle provedeného nastavení jednotlivých parametrů.

5. Cenová zvýhodnění

Na poskytované programové vybavení poskytujeme při splnění licenčních podmínek následující práva:

  • "UPDATE" - po zaregistrování získá zákazník právo na bezplatnou opravenou kopii zakoupeného programového vybavení (pravidelná údržba nabízeného programového vybavení v rámci jedné verze šířeného programového vybavení - například přechod z verze programového modulu 5.5 na verzi programového modulu 5.6)
  • "UPGRADE" - po zaregistrování získá zákazník právo na cenově velmi zvýhodněný přechod na vyšší verzi programového modulu (například přechod z verze programového modulu číslo 5.5 na verzi programového modulu číslo 6.0) již dříve zakoupeného programového vybavení s možností dokoupení nadstandardních funkcí, které jsou postupně do jednotlivých programových modulů zařazovány (technické zhodnocení nabízeného programového vybavení); poskytnutí "upgrade" (přechodu na vyšší verzi) programového vybavení je podmíněno uhrazením poplatku, který je možno nalézt v aktuálním ceníku
  • Uživatelé, využívající služeb provozované modemové stanice BBS, si mohou provést aktualizaci (reinstalaci) zakoupeného programového vybavení pomocí "BBSky" zcela zdarma sami (není požadován poplatek za odeslání instalační diskety)
  • Uživatelé sítě Internet si mohou provést aktulizaci (reinstalaci) zakoupeného programového vybavení zadáním požadavku zcela zdarma sami (není požadován poplatek za odeslání instalační diskety) nebo je možno pro aktualizaci (reinstalaci) programového vybavení použít "Průvodce ekonomickými programy"
  • Pomocné programové moduly jsou uloženy v příslušné datové oblasti "BBSky" a jsou dostupné i pomocí Internetu (záložka "Doplňky" v kapitole "Programy") nebo lze použít příslušnou funkci "Průvodce ekonomickými programy"


Poslední změna: 24. srpna 2013
© 2013   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky