Logo

Vedení účetnictví, personalistika a výpočet mezd

Aktualizace jednotlivých "původních" programových modulů a pomocných programů (doplňků) ve verzi pro DOS byla ukončena ke dni 31.12.2015 (respektive ke dni 31.12.2014) a to z důvodu provedené novely zákona o DPH (důvodem je on-line dostup do registrů plátců DPH, který nelze ralizovat v prostředí DOS). Původní "DOSové" programové moduly je možno používat JEN pro neplátce DPH pod verzemi operačního systémemu Windows® XP (a starší). Původní DOSové programové moduly pro vedení "Daňové evidence podnikatelů" a "Podvojného účetnictví podnikatelů" zcela nahrazují od 1. ledna 2016 jednotlivé programové moduly pod operační systém Windows® a to z důvodu novely zákona o DPH a zavedení "Kontrolního hlášení" pro plátce DPH.

Pro vedení daňové evidence podnikatelů, vedení podvojného účetnictví podnikatelů a malých společností, vedení personální evidence a výpočet mezd podnikatelů a malých společností jsou v současné době zpracovány a nabízeny následující programové moduly a systémy, které jsou zpracovány pro operační systém Windows® :

Informace o programovém moduluVedení daňové evidence (verze modulu pro Windows®)
Pro komplexní vedení daňové evidence soukromých podnikatelů byl zhotoven programový modul "WÚČET" ve verzi pro operační systém Windows® (možno používat ve všech verzích operačního systému Windows®). Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou daňovou evidenci pro podnikatele dodavatelským způsobem.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Kontrolního hlášení" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Přiznání k DPH" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro Archivaci obsahuje funkce pro zobrazení jednotlivých interaktivních formulářů "Přiznání k dani z příjmu fyzických osob" a další formuláře "Přehledu příjmů a výdajů" a to jak pro sociální pojištění (ČSSZ) tak pro zdravotní pojištění (formuláře jednotlivých zdravotních pojišťoven).
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programového modulu, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 20.02.2019 : Doplnění funkcí pro setřídění souborů závazků a pohledávek v Daňové evidenci.
 • 31.01.2019 : Aktualizace výpočtu částek daňových odpisů investičního majetku 5. odpisové skupiny
 • 12.01.2019 : Doplnění funkcí pro roční účetní závěrku a zařazení formulářů pro uzávěrku roku 2018
 • 26.09.2018 : Kontrola zaúčtovaných daňových dokladů pro Kontrolní hlášení a Přiznání k DPH

Informace o programovém moduluVedení podvojného účetnictví (verze modulu pro Windows®)
Pro vedení podvojného účetnictví malých společností a soukromých podnikatelů byl zhotoven programový modul "WINÚČTO" ve verzi pro operační systém Windows® (možno používat ve všech verzích operačního systému Windows®). Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou podvojné účetnictví pro podnikatele dodavatelským způsobem.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Kontrolního hlášení" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Přiznání k DPH" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Přiznání k dani z příjmů právnických osob" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání (včetně vložení příslušných statistických výkazů a povinné přílohy účetní závěrky) a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programového modulu, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 09.02.2019 : Aktualizace výpočtu částek daňových odpisů investičního majetku 5. odpisové skupiny
 • 02.02.2019 : Doplnění funkcí pro roční účetní závěrku a zařazení nových formulářů pro uzávěrku roku 2018
 • 10.10.2018 : Sestavení a uložení údajů pro Kontrolní hlášení za čtvrtletí v elektronické podobě
 • 26.09.2018 : Kontrola zaúčtovaných daňových dokladů pro Kontrolní hlášení a Přiznání k DPH

Informace o programovém moduluVedení personální evidence a výpočet mezd (verze modulu pro Windows®)
Pro vedení personální evidence a výpočet mezd zaměstnanců soukromého podnikatele nebo malé společnosti byl zhotoven programový modul "WMZDY" ve verzi pro operační systém Windows® (možno používat ve všech verzích operačního systému Windows®). Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou personální evidenci pro podnikatele dodavatelským způsobem.
Skupina funkcí pro výpis údajů a hodnot do jednotlivých formulářů obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňujícího elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
V posledním období byly provedeny následující aktualizace programového modulu :

 • 03.02.2019 : Zařazení funkce pro výpis seznamu uložených ELDP do souboru typu "xml"
 • 12.01.2019 : Uzavření účetního období roku 2018 a výpočet mezd v roce 2019 v programovém modulu MZDY v. 1.15.75,

Informace o programovém moduluVedení daňové evidence (verze modulu pro DOS)
Pro komplexní vedení daňové evidence soukromých podnikatelů byl zhotoven programový modul "ÚČET" ve verzi pro operační systém DOS (možno používat ve verzích operačního systému Windows® do verze Windows Vista včetně); aktualizace jednotlivých funkcí programového modulu byla ukončena ke dni 31.12.2015. Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou daňovou evidenci pro podnikatele dodavatelským způsobem.
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programového modulu, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 06.02.2013 : Aktualizace programového modulu pro vedení daňové evidence pro účetní rok 2013

Informace o programovém moduluVedení podvojného účetnictví (verze modulu pro DOS)
Stěžejním produktem v oblasti tvorby ekonomického software je modulární systém pro vedení podvojného účetnictví soukromých podnikatelů a malých společností. Modulární systém jednotlivých programových modulů je určen jak pro samotné podnikatele (jednotlivé ekonické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou podvojné účetnictví pro podnikatele dodavatelským způsobem. Systém jednotlivých programových modulů je možno doplnit pomocnými programovými moduly pro elektronický přenos jednotlivých údajů mezi účetní firmou a daným ekonomickým subjektem (podnikatelem nebo společností). Programové moduly ve verzi pro operační systém DOS je možno používat ve verzích operačního systému Windows® do verze Windows Vista včetně; aktualizace jednotlivých funkcí programových modulů byla ukončena ke dni 31.12.2015.
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programových modulů, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 06.03.2015 : Zařazení nového formuláře "Přiznání k DPH" pro účetní rok 2015 a aktualizace funkce tisku

Vedení pomocných účetních evidencí
V současné době jsou pro jednotlivé zákazníky zpracovány následující pomocné moduly, kterými je možno doplnit systém pro vedení daňové evidence nebo podvojného účetnictví :

 • Informace o programovém moduluVedení evidence faktur podle partnerů s následným výpisem (PCSALDO - verze modulu pro DOS)
  Program obsahuje funkce pro uložení nových faktur, zápis údajů s následným výpisem vydané faktury (zápis textu, položek podle ceníku a sumární tabulky DPH), zápis úhrady faktury, opakovaný výpis vydané faktury, tisk převodních příkazů (jednoduchých i hromadných), export hromadného přípazu do formátu "ABO", funkce pro vyhledání, setřídění, aktualizaci a tisk uložených údajů v databázových souborech. Pro jednotlivé obchodní partnery lze pořídit externí datové soubory. Skupina funkcí pro evidenci zakázek (ve dvou úrovních) umožňuje pro každého odběratele vést samostatnou databázi zakázek. Skupina funkcí pro archivaci souborů obsahuje možnost zrušení položek za minulé účetní období s uložením do archivního adresáře. Inovovaná verze programového modulu umožňuje zaokrouhlení vypočtené částky DPH u daňových dokladů v souladu s novelou zákona o DPH (platné od 1. ledna 2005).
 • Informace o programovém moduluVedení samostatné pokladny s výpisem pokladních dokladů (POKLADNA - verze modulu pro DOS)
  Program obsahuje funkce pro zápis jednotlivých pokladních dokladů, tisk příjmových a výdajových dokladů, tisk sestavy pokladní knihy, funkce pro aktualizaci a tisk uložených údajů v databázových souborech. Inovovaná verze programového modulu umožňuje zaokrouhlení vypočtené částky DPH u daňových dokladů v souladu s novelou zákona o DPH (platné od 1. ledna 2005).
 • Informace o programovém moduluVedení evidence jednoduché knihy jízd (KNJIZD - verze modulu pro DOS)
  Program obsahuje funkce pro zápis údajů o jednotlivých jízdách, tisk sestavy knihy jízd, funkce pro aktualizaci, setřídění a tisk uložených údajů v databázových souborech. Dále jsou do programu zařazeny funkce k evidenci "nákupů" PHM, výpisu průměrné spotřeby PHM a pro kontrolu "nákupů" PHM a uskutečněných jízd. Pro uživatele systému podvojného účetnictví je v programu zařazena konverzní funkce pro vložení zaúčtovaných "nákupů" PHM.
 • Informace o programovém moduluVedení jednoduché pokladny s výpisem pokladních dokladů ve Windows® (WPOKLAD)
  Program (vytvořený pro operační systém Windows®) obsahuje funkce pro zápis jednotlivých pokladních dokladů spolu s tiskem příjmových a výdajových dokladů, tisk sestavy pokladní knihy a soupisu daňových dokladů, funkce pro aktualizaci údajů v databázových souborech. Zaokrouhlení vypočtené částky DPH u daňových dokladů v souladu s novelou zákona o DPH je možno nastavit ve skupině funkcí "Nastavení".
 • Informace o programovém moduluVýpis formuláře "Přiznání k dani silniční" ve Windows® (WSilDan)
  Pomocný programový modul (vytvořený pro operační systém Windows®) obsahuje funkce pro zápis příslušných údajů do "hlavičky" formuláře "Přiznání" a funkce pro zápis (respektive aktualizaci) jednotlivých údajů týkajících se jednotlivých motorových vozidel, funkce pro tisk formuláře "Přiznání k dani silniční" (25 5407 MFin 5407 - vzor č. 10) na tiskárnu připojenou k Vašemu počítači. Takto pořízená data jsou ukládána do systému datových adresářů podle jednotlivých klientů (ekonomických subjektů) pro jejich opakované použití. Pomocí specielních funkcí programového modulu je možno provést výběr uložených údajů (po stisku klávesy [F9]) a po nastavení tiskové sestavy provést jejich výpis (po stisku klávesy [F5]) na připojenou tiskárnu k Vašemu počítači.
 • Informace o programovém moduluVýpis neuhrazených faktur vydaných dle data splatnosti ve Windows® (NeuhFakt)
  Pomocný programový modul (vytvořený pro operační systém Windows®) pro výpis neuhrazených faktur dle doby prodlení (a střediska) byl zhotoven jako nadstavba k programovému systému pro vedení podvojného účetnictví a slouží jednotlivým uživatelům pro výpis neuhrazených faktur vydaných dle uloženého data splatnosti vzhledem k zadanému datu splatnosti (tedy je provedeno řazení podle počtu dnů po splatnosti - respektive před splatností) a případně i podle zadaného (uloženého) kódu střediska.
 • Informace o programovém moduluSumární soupis nákladů a výnosů za organizaci (dle středisek) ve Windows® (ViewNakl)
  Pomocný programový modul (vytvořený pro operační systém Windows®) pro sumární soupis nákladů a výnosů za organizaci podle jednotlivých účetních období (s možností členění podle uložených kódů středisek nebo zakázek) byl zhotoven jako nadstavba k programovému systému pro vedení podvojného účetnictví a slouží jednotlivým uživatelům pro sumární soupis uložených údajů na nákladových a výnosových typech účtů podle uloženého účetního období (měsíce) a případně i podle zadaného (uloženého) kódu střediska respektive kódu zakázky.
 • Informace o programovém moduluEvidence úhrad zálohových faktur vydaných ve Windows® (WZalFakt)
  Pomocný programový modul (vytvořený pro operační systém Windows®) pro evidenci úhrad zálohových faktur vydaných jednotlivých ekonomických subjektů byl zhotoven pro vedení evidence uložených (zaúčtovaných) dokladů přijatých plateb zálohových faktur vydaných v databázovém souboru deníku systému podvojného účetnictví na počítačích pod operačním systémem Windows. Vlastní údaje o přijatých úhradách zálohových faktur jednotlivých ekonomických subjektů jsou ukládány do příslušných datových adresářů systému podvojného účetnictví podle zadaného názvu ekonomického subjektu.
 • Informace o programovém moduluVýpis hromadného příkazu z účetnictví ve Windows® (WinPrik)
  Pomocný programový modul (vytvořený pro operační systém Windows®) byl zhotoven pro výpis jednotlivých položek hromadného převodního příkazu dle údajů uložených v datových souborech saldokonta systému podvojného účetnictví (verze DOS) na tiskárně instalované v systému Windows®.
 • Informace o programovém moduluKonverze pohybů na účtech do XLS ve Windows® (PU2XLS)
  Pro konverzi uložených pohybů na účtech (to je uložených účetních dokladů) v systému podvojného účetnictví do formátu "XLS" byl vytvořen pomocný programový modul "PU2XLS".
 • Informace o programovém moduluKontrola položek faktur po roční závěrce ve Windows® (TestUzav)
  Pomocný programový modul (vytvořený pro operační systém Windows®) byl zhotoven pro kontrolu položek faktur přijatých nebo vydaných po provedené roční závěrce jednotlivých ekonomických subjektů byl zhotoven k provedení kontroly uložených položek faktur přijatých nebo vydaných v novém účetním období po opakovaně provedené účetní závěrce v systému podvojného účetnictví. Stávající verze programového modulu umožňuje aktualizaci data uložení faktury a aktualizaci položek týkajících se zakázek nebo středisek.

Nahoru


Znění vybraných zákonů a nařízení vlády
V této části jsou uvedeny vybrané zákony a nařízení vlády, které jsou potřebné pro nastavení základních hodnot a parametrů (konfigurace) nabízených programových modulů.
V druhé polovině stránky jsou uvedeny některé zdroje, ze kterých je možno čerpat aktuální znění jednotlivých zákonů, vyhlášek a nařízení v elektronické podobě.


Poznámka :
Jednotlivé programové moduly jsou volně k dispozici ve "start" verzi, která je omezena POUZE počtem uložených záznamů v databázích. Po zaregistrování (zadání názvu klienta a registračního klíče) jsou tato omezení zrušena (registrace je platná i pro inovované verze programových modulů).

Zobrazení informaceZrušení platnosti drobných mincí k 31.10.2003
Inovace programových modulů vzhledem ke zrušení platnosti drobných mincí k 31.10.2003 (použití funkcí pro provedení zaokrouhlení) je popsána v mimořádném informačním bulletinu.

Vytištění informaceZobrazení informaceZákladní informace o firmě a její nabídce
obsahují stručnou charakteristiku firmy, popis nabízeného programového vybavení a informace o poskytovaných doprovodných službách.Poslední změna : 20. února 2019
© 2019   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky