Logo

Vedení účetnictví, personalistika a výpočet mezd

Aktualizace jednotlivých "původních" programových modulů a pomocných programů (doplňků) ve verzi pro DOS byla ukončena ke dni 31.12.2015 (respektive ke dni 31.12.2014) a to z důvodu provedené novely zákona o DPH (důvodem je on-line dostup do registrů plátců DPH, který nelze ralizovat v prostředí DOS). Původní "DOSové" programové moduly je možno používat JEN pro neplátce DPH pod verzemi operačního systémemu Windows® XP (a starší). Původní DOSové programové moduly pro vedení "Daňové evidence podnikatelů" a "Podvojného účetnictví podnikatelů" zcela nahrazují od 1. ledna 2016 jednotlivé programové moduly pod operační systém Windows® a to z důvodu novely zákona o DPH a zavedení "Kontrolního hlášení" pro plátce DPH.

Pro vedení daňové evidence podnikatelů, vedení podvojného účetnictví podnikatelů a malých společností, vedení personální evidence a výpočet mezd podnikatelů a malých společností jsou v současné době zpracovány a nabízeny následující programové moduly a systémy, které jsou zpracovány pro operační systém Windows® :

Informace o programovém moduluVedení daňové evidence (verze modulu pro Windows®)
Pro komplexní vedení daňové evidence soukromých podnikatelů byl zhotoven programový modul "WÚČET" ve verzi pro operační systém Windows® (možno používat ve všech verzích operačního systému Windows®). Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou daňovou evidenci pro podnikatele dodavatelským způsobem.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Kontrolního hlášení" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Přiznání k DPH" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro Archivaci obsahuje funkce pro zobrazení jednotlivých interaktivních formulářů "Přiznání k dani z příjmu fyzických osob" a další formuláře "Přehledu příjmů a výdajů" a to jak pro sociální pojištění (ČSSZ) tak pro zdravotní pojištění (formuláře jednotlivých zdravotních pojišťoven).
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programového modulu, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 20.02.2019 : Doplnění funkcí pro setřídění souborů závazků a pohledávek v Daňové evidenci.
 • 31.01.2019 : Aktualizace výpočtu částek daňových odpisů investičního majetku 5. odpisové skupiny
 • 12.01.2019 : Doplnění funkcí pro roční účetní závěrku a zařazení formulářů pro uzávěrku roku 2018
 • 26.09.2018 : Kontrola zaúčtovaných daňových dokladů pro Kontrolní hlášení a Přiznání k DPH

Informace o programovém moduluVedení podvojného účetnictví (verze modulu pro Windows®)
Pro vedení podvojného účetnictví malých společností a soukromých podnikatelů byl zhotoven programový modul "WINÚČTO" ve verzi pro operační systém Windows® (možno používat ve všech verzích operačního systému Windows®). Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou podvojné účetnictví pro podnikatele dodavatelským způsobem.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Kontrolního hlášení" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Přiznání k DPH" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Přiznání k dani z příjmů právnických osob" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání (včetně vložení příslušných statistických výkazů a povinné přílohy účetní závěrky) a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programového modulu, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 09.02.2019 : Aktualizace výpočtu částek daňových odpisů investičního majetku 5. odpisové skupiny
 • 02.02.2019 : Doplnění funkcí pro roční účetní závěrku a zařazení nových formulářů pro uzávěrku roku 2018
 • 10.10.2018 : Sestavení a uložení údajů pro Kontrolní hlášení za čtvrtletí v elektronické podobě
 • 26.09.2018 : Kontrola zaúčtovaných daňových dokladů pro Kontrolní hlášení a Přiznání k DPH

Informace o programovém moduluVedení personální evidence a výpočet mezd (verze modulu pro Windows®)
Aktualizace programového modulu Pro vedení vedení personální evidence a výpočet mezd soukromých podnikatelů nebo malých společností je k dispozici programový modul "WMZDY" ve verzi pro operační systém Windows® (možno používat ve všech verzích operačního systému Windows®), obsahující následující funkce :

 • vedení jednoduché personální evidence základních údajů zaměstnanců
 • výpočet mzdy (mzda je vypočtena podle údajů uložených v číselníku druhů mezd a podle zadání podkladů u konkrétního zaměstnance)
 • možnost zadání neodpracovaných dob z důvodu nemoci (resp. ošetřování) s provedením výpoču příslušných náhrad (náhrada mzdy za pracovní neschopnost) a možnost vedení evidence "nemocenských dávek"
 • výpočet zákonných odvodů s tiskem sestav odvodů sociálního a zdravotního pojištění a tiskem přehledu vyměřovacích základů s možností uložení do "pdf" formuláře (s možností elektronického podepsání a odeslání)
 • výpočet záloh daně ze závislé činnosti, provedení ročního zúčtování daně ze závislé činnosti a výpočet odvodu "srážkové daně"
 • tisk převodních příkazů zákonných odvodů (včetně pojištění odpovědnosti podnikatele), vyúčtování mezd, spoření a půjček (souhrnně i jednotlivě)
 • tisk výplatních pásek, výplatních listin, mzdových listů, různých přehledů a potvrzení (formulářů) a dalších uživatelských sestav
 • tisk příslušných formulářů pro provedení ročního výúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (včetně příloh) a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby s možností elektronického podání
 • jednotlivé funkce pro tisk vybraných formulářů jsou doplněny funkcemi prouložení příslušných údajů a hodnot do externího datového souboru typu "xml", který je možno elektronicky podat buď pomocí Daňového portálu MF a nebo pomocí Datové schránky na příslušný FÚ nebo na ČSSZ
 • možnost provedení výpočtu odvodů a zaúčtování do podvojného účetnictví podle jednotlivých středisek
 • v jedné instalaci (ve verzi "multiverze") lze vést maximálně 200 samostatných subjektů (klientů nebo jednotlivých účetních období)
 • nastavení základních parametrů (tabulky daně z příjmů, počty pracovních dnů, nastavení konfigurace programu podle potřeb a požadavků uživatele, nastavení tisku výstupních sestav, ...)
 • zveřejněné zákony, vyhlášky ministerstev a nařízení vlády ve Sbírce zákonů, podle kterých je prováděno nastavení aktuální konfigurace programového modulu "WMZDY" (pro korektní výpočet zákonných odvodů a daní) :
  • Zobrazení informace SDĚLENÍ MPSV č. 336/2012 Sb., ze dne 5. října 2012
   kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2013,
  • Zobrazení informace SDĚLENÍ MPSV č. 310/2011 Sb., ze dne 14. října 2011
   kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2012.
  • Zobrazení informace SDĚLENÍ MPSV č. 293/2010 Sb., ze dne 15. října 2010
   kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2011.
  • Zobrazení informace Nařízení vlády č. 588/2006 Sb., ze dne 12.12.2006
   Nařízení vlády ze dne 12. prosince 2006, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů pro rok 2007.

V posledním období byly provedeny následující aktualizace programového modulu :

 • 03.02.2019 : Zařazení funkce pro výpis seznamu uložených ELDP do souboru typu "xml"
  Skupina funkcí pro uložení jednotlivých ELDP do externího datového souboru typu "xml" (pro odeslání na ČSSZ) byla doplněna o tisk seznamu uložených ELDP do externího datového souboru po stisku příslušného tlačítka (záložka "Informace, formuláře") .
 • 12.01.2019 : Uzavření účetního období roku 2018 a výpočet mezd v roce 2019 v programovém modulu MZDY v. 1.15.75,
  Byla uvolněna inovovaná verze programového modulu pro vedení personální evidence a výpočet mezd ve Windows® obsahující jednotlivé funkce pro výpočet mezd pro účetní rok 2019.Uzávěrku za účetní období 12/2018 je nutno provést inovovanou verzí 1.15.75,
  UPOZORNĚNÍ :
  Před sestavením formuláře "Vyúčtování daně ze závislé činnosti" za minulé účetní období období (rok 2018) je nutno nejprve sestavit a uložit údaje a hodnoty dle "Přílohy č.1 k vyúčtování daně ze závislé činnosti" (počet zaměstnanců ke dni 1.12.2018).

ZobrazeníKonverze údajů personální evidence do ISPV ve Windows®
Pomocný programový modul "Vytvoření databází ISPV" byl zhotoven pro provedení konverze jednotlivých údajů uložených v datových souborech personální evidence programového modulu WMZDY (programový modul ve verzi pro WINDOWS®) do databázových souborů ISPV s možností jejich aktualizace. Stávající verze programového modulu ISPV (konverze údajů do ISPV) přebírá datové soubory modulu WMZDY; číslo verze programového moudlu 1.2.30 - aktualizace pro rok 2010.

ZobrazeníKonverze údajů personální evidence do ISPX ve Windows®
Pomocný programový modul "Informační systém o platech" byl zhotoven pro provedení konverze jednotlivých údajů uložených v datových souborech personální evidence programového modulu WMZDY (programový modul ve verzi pro WINDOWS®) do databázových souborů typu "xml" (verze 1.6) s možností jejich aktualizace. Stávající verze programového modulu ISPX (konverze údajů do ISPX) přebírá datové soubory modulu WMZDY; číslo verze programového moudlu 1.2.30 - aktualizace pro rok 2010.

Nahoru


Informace o programovém moduluVedení daňové evidence (verze modulu pro DOS)
Pro komplexní vedení daňové evidence soukromých podnikatelů byl zhotoven programový modul "ÚČET" ve verzi pro operační systém DOS (možno používat ve verzích operačního systému Windows® do verze Windows Vista včetně); aktualizace jednotlivých funkcí programového modulu byla ukončena ke dni 31.12.2015. Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou daňovou evidenci pro podnikatele dodavatelským způsobem.
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programového modulu, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 06.02.2013 : Aktualizace programového modulu pro vedení daňové evidence pro účetní rok 2013

Informace o programovém moduluVedení podvojného účetnictví (verze modulu pro DOS)
Stěžejním produktem v oblasti tvorby ekonomického software je modulární systém pro vedení podvojného účetnictví soukromých podnikatelů a malých společností. Modulární systém jednotlivých programových modulů je určen jak pro samotné podnikatele (jednotlivé ekonické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou podvojné účetnictví pro podnikatele dodavatelským způsobem. Systém jednotlivých programových modulů je možno doplnit pomocnými programovými moduly pro elektronický přenos jednotlivých údajů mezi účetní firmou a daným ekonomickým subjektem (podnikatelem nebo společností). Programové moduly ve verzi pro operační systém DOS je možno používat ve verzích operačního systému Windows® do verze Windows Vista včetně; aktualizace jednotlivých funkcí programových modulů byla ukončena ke dni 31.12.2015.
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programových modulů, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 06.03.2015 : Zařazení nového formuláře "Přiznání k DPH" pro účetní rok 2015 a aktualizace funkce tisku

Vedení pomocných účetních evidencí
Pro jednotlivé zákazníky byly na zakázku vytvořeny různé pomocné programové moduly, určené pro vedení pomocných účetních evidencí, které jsou univerzálně použitelné bez ohledu na používaný účetní systém daňové evidence nebo podvojného účetnictví.

Znění vybraných zákonů a nařízení vlády
V této části jsou uvedeny vybrané zákony a nařízení vlády, které jsou potřebné pro nastavení základních hodnot a parametrů (konfigurace) nabízených programových modulů.
V druhé polovině stránky jsou uvedeny některé zdroje, ze kterých je možno čerpat aktuální znění jednotlivých zákonů, vyhlášek a nařízení v elektronické podobě.


Poznámka :
Jednotlivé programové moduly jsou volně k dispozici ve "start" verzi, která je omezena POUZE počtem uložených záznamů v databázích. Po zaregistrování (zadání názvu klienta a registračního klíče) jsou tato omezení zrušena (registrace je platná i pro inovované verze programových modulů).

Zobrazení informaceZrušení platnosti drobných mincí k 31.10.2003
Inovace programových modulů vzhledem ke zrušení platnosti drobných mincí k 31.10.2003 (použití funkcí pro provedení zaokrouhlení) je popsána v mimořádném informačním bulletinu.

Vytištění informaceZobrazení informaceZákladní informace o firmě a její nabídce
obsahují stručnou charakteristiku firmy, popis nabízeného programového vybavení a informace o poskytovaných doprovodných službách.Poslední změna : 20. února 2019
© 2019   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky