Logo

Vedení účetnictví, personalistika a výpočet mezd

Aktualizace jednotlivých "původních" programových modulů a pomocných programů (doplňků) ve verzi pro DOS byla ukončena ke dni 31.12.2015 (respektive ke dni 31.12.2014) a to z důvodu provedené novely zákona o DPH (důvodem je on-line dostup do registrů plátců DPH, který nelze ralizovat v prostředí DOS). Původní "DOSové" programové moduly je možno používat JEN pro neplátce DPH pod verzemi operačního systémemu Windows® XP (a starší). Původní DOSové programové moduly pro vedení "Daňové evidence podnikatelů" a "Podvojného účetnictví podnikatelů" zcela nahrazují od 1. ledna 2016 jednotlivé programové moduly pod operační systém Windows® a to z důvodu novely zákona o DPH a zavedení "Kontrolního hlášení" pro plátce DPH.

Pro vedení daňové evidence podnikatelů, vedení podvojného účetnictví podnikatelů a malých společností, vedení personální evidence a výpočet mezd podnikatelů a malých společností jsou v současné době zpracovány a nabízeny následující programové moduly a systémy, které jsou zpracovány pro operační systém Windows® :

Informace o programovém moduluVedení daňové evidence (verze modulu pro Windows®)
Pro komplexní vedení daňové evidence soukromých podnikatelů byl zhotoven programový modul "WÚČET" ve verzi pro operační systém Windows® (možno používat ve všech verzích operačního systému Windows®). Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou daňovou evidenci pro podnikatele dodavatelským způsobem.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Kontrolního hlášení" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Přiznání k DPH" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro Archivaci obsahuje funkce pro zobrazení jednotlivých interaktivních formulářů "Přiznání k dani z příjmu fyzických osob" a další formuláře "Přehledu příjmů a výdajů" a to jak pro sociální pojištění (ČSSZ) tak pro zdravotní pojištění (formuláře jednotlivých zdravotních pojišťoven).
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programového modulu, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 20.02.2019 : Doplnění funkcí pro setřídění souborů závazků a pohledávek v Daňové evidenci.
 • 31.01.2019 : Aktualizace výpočtu částek daňových odpisů investičního majetku 5. odpisové skupiny
 • 12.01.2019 : Doplnění funkcí pro roční účetní závěrku a zařazení formulářů pro uzávěrku roku 2018
 • 26.09.2018 : Kontrola zaúčtovaných daňových dokladů pro Kontrolní hlášení a Přiznání k DPH

Informace o programovém moduluVedení podvojného účetnictví (verze modulu pro Windows®)
Vedení podvojného účetnictví malých společností a soukromých podnikatelů je realizováno programovým modulem "WINÚČTO" ve verzi pro operační systém Windows® (možno bezproblémově používat ve všech verzích operačního systému Windows®), který obsahuje následující funkce :

 • vedení databázového souboru deníku dokladů a dalších pomocných databázových souborů (kódy účtů a dokladů, evidence faktur přijatých a vydaných)
  • automatické zaúčtování DPH a sestavení soupisky DPH pro podání "Přiznání k DPH"
  • tisk základních a dalších doprovodných sestav, tisk pokladních dokladů (i opakovaný)
  • provedení roční účetní závěrky a přechod na další účetní období
  • vedení devizové pokladny (devizového účtu) v podvojném účetnictví
 • možnost provedení online kontroly zadaného údaje do datové položky "DIČ" obchodního partnera a zadaného čísla běžného účtu (evidence faktur přijatých) podle uložených údajů na Daňovém portálu MF ČR (spolehlivost plátců DPH) podle provedeného nastavení parametrů
 • vedení evidence knihy faktur vydaných a přijatých s návazností na uložené položky deníku dokladů
 • vedení evidence provedených úhrad faktur přijatých a faktur vydaných smožností importu položek faktur vydaných z modulu pro vedení skladové evidence ve Windows®
 • vedení evidence investičního majetku (včetně funkce pro výpočet jak daňových tak účetních částek odpisů) a funkce pro vedení evidence drobného majetku (drobného hmotného neinvestičního majetku)
 • zařazení funkcí k provedení operativní účetní závěrky (za zadané období, za zadané středisko a zadané období, za zadaný kód zakázky a zadané období)
 • zařazení funkcí k provedení roční účetní závěrky (zůstatky účtů na konci účetního období, výpis protokolu účetní závěrky, funkce k uzavření účetních knih - uzavření účetních knih na konci účetního období / roku, funkce k otevření účetních knih - otevření účetních knih na začátku nového účetního období / roku)
 • jednotlivé tiskové sestavy je možno za předpokladu nainstalovaného programového vybavení převést do formátu "PDF", který je možno elektronicky podepsat a elektronicky odeslat
 • skupina funkcí pro výpis uložených (zaúčtovaných) dokladů do datatbázového souboru deníku obsahuje funkci, pomocí které je možno provést vygenerování jednotlivých tiskových sestav "uzávěrky" do datových souborů typu PDF. Tyto soubory jsou ukládány do uživatelem specifikovaného adresáře (složky), ze které je možné jejich elektronické odeslání
 • skupina funkcí Archivace obsahuje jednotlivé funkce k provedení archivace (uložení datových souborů, vyjmutí datových souborů, funkci pro odeslání datových souborů na můj počítač a funkci pro stažení opravených datových souborů). Dále jsou zde zařazeny funkce pro zobrazení údajů databáze kurzů ČNB, soupis jednotlivých položek vydaných ve Sbírce zákonů a konečně znění vybraných dokumentů GFŘ
 • výpis "statistických formulářů" - po stisku tlačítka "Statistické formuláře" je provedeno zobrazení záložek pro sestavení statistického formuláře "ROZVAHA" v plném nebo ve zkráceném rozsahu a "VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (druhový)" v plném nebo ve zkráceném rozsahu. Do generované tiskové sestavy je možno provést "výpis" jen nenulových řádků. Stávající verze programového modulu obsahuje funkce pro sestavení výkazů pro podnikatele a pro nevýdělečné (neziskové) organizace. Pro sestavení výkazu "zisku a ztráty" nevýdělečné (neziskové) organizace je možno použít funkci pro načtení údajů pro hlavní a hospodářskou činnost podle zadaných kódů středisek a / nebo zakázek
 • výpis formuláře "Přiznání k dani z příjmů právnických osob" (s možností elektronického podání)
  • stávající verze programového modulu obsahuje funkce pro zobrazení příslušných hodnot a údajů pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Přiznání k dani z příjmů právnických osob" s možností vygenerování příslušného datového souboru typu "xml" pro uskutečnění elektronického podání a to buď pomocí datové schránky a nebo pomocí Daňového portálu MF.
  • do formuláře "Přiznání k dani z příjmů právnických osob" je možno zařadit příslušné údaje podle uložených hodnot jednotlivých statistických výkazů (statistického formuláře "ROZVAHA" (ve zkráceném rozsahu nebo v plném rozsahu) a "VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY druhový" (ve zkráceném rozsahu nebo v plném rozsahu)).
  • dále je možno do formuláře "Přiznání k dani z příjmů právnických osob" zařadit povinnou přílohu účetní závěrky (v tomto případě je doporučeno použít formát souboru typu "pdf"). Je zde také zařazena funkce pro provedení zaúčtování "daně z příjmu" podle uložených a vypočtených údajů dle formuláře "Přiznání k dani z příjmů právnických osob".
 • sestavení údajů potřebných pro elektronické podání "Kontrolního hlášení "
  • kontrolní soupis položek zařazených do "Kontrolního hlášení" v systému podvojného účetnictví obsahuje jednotlivé položky zařazené do Kontrolního hlášení za zvolení účetní období podle uložených účetních (daňových) dokladů do databázového souboru deníku dokladů programového modulu.
  • funkce pro sestavení "Kontrolního hlášení" v systému podvojného účetnictví obsahuje funkci pro vygenerování datového souboru ve formátu "XML" dle sestaveného "Kontrolního hlášení", které je možno uložit do zvoleného adresáře a odeslat buď na příslušný finanční úřad pomocí "Daňového portálu" nebo pomocí "Datové schránky" (příslušná funkce je iniciována stiskem tlačítka v dialogovém oně pro nastavení jednotlivých parametrů pro sestavení "Kontrolního hlášení").
 • výpis formuláře "Přiznání k dani z přidané hodnoty" (s možností elektronického podání)
  • výpis "Přiznání k DPH" v podvojném účetnictví (MFIN 5401 - vzor č. 19) obsahuje funkci pro vygenerování datového souboru ve formátu "XML" dle sestaveného "Přiznání k dani z přidané hodnoty", které je možno uložit do zvoleného adresáře a odeslat buď na příslušný finanční úřad pomocí "Daňového portálu" nebo pomocí "Datové schránky" (příslušná funkce je iniciována pomocí menu v zobrazené tabulce DPH).
  • výpis "Přiznání k DPH" v podvojném účetnictví (MFIN 5401 - vzor č. 19) obsahuje funkci pro vygenerování datového souboru ve formátu "XML" podle sestaveného "Souhrnného hlášení", který je možno uložit do zvoleného adresáře a odeslat buď na příslušný finanční úřad pomocí "Daňového portálu" (http://www.mfcr.cz, Daně a cla, Daňový portál) v aplikaci "Elektronických podání" dále pak "Elektronické daňové formuláře" načtete a poté odešlete nebo na příslušný ekonomický subjekt, který si datový soubor odešle na příslušný finanční úřad sám.
  • výpis "Přiznání k DPH" v podvojném účetnictví (MFIN 5401 - vzor č. 19) obsahuje funkci pro vygenerování datového souboru ve formátu "XML" podle sestavené "Evidence pro daňové účely (přenesení daňové povinnosti)", který je možno uložit do zvoleného adresáře a odeslat buď na příslušný finanční úřad pomocí "Daňového portálu" (http://www.mfcr.cz, Daně a cla, Daňový portál) v aplikaci "Elektronických podání" dále pak "Elektronické daňové formuláře" načtete a poté odešlete nebo na příslušný ekonomický subjekt, který si datový soubor odešle na příslušný finanční úřad sám.
 • Upozornění :
  Pro korektní zobrazení a výpis formulářů "Přiznání k DPH" a "Přiznání k dani z příjmů právnických osob" je nutná instalace "prohlížeče PDF souborů" na Všem počítači.
 • v jedné instalaci programového modulu na daném počítači je možno vést až dvě stě subjektů (jednotlivých klientů - ekonomických subjektů - nebo účetních období)

Programový modul "Vedení podvojného účetnictví" je možno doplnit o nadstandardní funkci pro vedení tohoto podvojného účetnictví v počítačové síti, která je realizována pomocí mySQL databáze. Pro používání programového modulu v počítačové síti je nutno provést instalaci "mySQL" databáze, která je dostupná buď pomocí internetu nebo intranetu (při používání mySQL databáze je nutno zajistit dostup do databáze pomocí specifikovaného portu).

Programový modul "Vedení podvojného účetnictví" je možno doplnit o nadstandardní funkci o zaúčtování elektronicky přenesených výpisů z běžných účtů (realizováno importem položek pohybů na účtech dle externího datového souboru typu "gpc").

Programový modul "Vedení podvojného účetnictví" je možno doplnit o nadstandardní funkci o odúčtování plateb provedených platební kartou z pokladny přenesených elektronicky (realizováno importem položek provedených plateb kartou dle externího datového souboru typu "xml").

Programový modul "Vedení podvojného účetnictví" je možno doplnit o nadstandardní funkci o provedení importu jednotlivých faktur vydaných podle externího datového souboru typu "csv", který obsahuje spacifikované položky nutné pro zaúčtování jednotlilvých faktur vydaných do databázových souborů podvojného účetnictví.

Poznámka :
Další podrobnější informace je možno získat po stisku klávesy [F1] v jednotlivých funkcích programového modulu pro vedení daňové evidence jako standardní "help" (nápověda), která je zobrazena pomocí standardních prostředků operačního systému Windows®. Datový soubor "helpu" (nápovědy) je po korektně provedené instalaci programového modulu uložen v příslušném adresáři (složce), do kterého byla provedena instalace programového modulu WINÚČTO pro vedení podvojného účetnictví ve Windows®. Kopie instalačního souboru "nápovědy" ve formátu "html" (ve formátu "www" stránek) je k dispozici na adrese "http://winucto.vanicek.cz".

V posledním období byly provedeny následující aktualizace programového modulu :
 • 09.02.2019 : Aktualizace výpočtu částek daňových odpisů investičního majetku 5. odpisové skupiny
  Aktualizovaná verze programového moduu obsahuje aktualizovanou funkci výpočtu jednotlivých částek daňových odpisů investičního majektu odpisové skupiny číslo 5, který byl pořázen pře rokem 2004 a po roce 2004 byla provedena aktualizace karty (záznamu) zmíněného investičního majetku 5. odpisové skupiny. Zařazení aktualizované funkce výpočtu částek daňových odpisů investičního majetku 5. odpisové skupiny je nutno provést "zaškrtnutím" příslušného parametru na kartě investičního majetku.
 • 02.02.2019 : Doplnění funkcí pro roční účetní závěrku a zařazení nových formulářů pro uzávěrku roku 2018
  Byla dokončena aktualizace funkcí a jejich doplnění pro provedení roční účetní závěrky ve skupině funkcí "Uzávěrka" (zařazení nových statistických výkazů platných pro rok 2018 a zařazení nového formuláře pro daň z příjmu právnických osob za rok 2018).Současně bylo provedeno doplnění jednotlivých textů "nápovědy" do funkce k provedení "Kontroly roční účetní závěrky" (skupina "Uzávěrka") a kontrolní funkce výpisu uložených počátečních stavů, obratů a zůstatků účtů ve funkci "Výpisu sumarizace účtů".
 • 10.10.2018 : Sestavení a uložení údajů pro Kontrolní hlášení za čtvrtletí v elektronické podobě
  Do programového modulu pro vedení podvojného účetnictví byla zařazena aktualizovaná funkce pro sestavení a uložení údajů a hodnot "Kontrolního hlášení" za čtvrtletí (zejména pro fyzické osoby účtované v podvojném účetnictví) v elektronické podobě (uložení načtených údajů a hodnot "Kontrolního hlášení" podle zaúčtovaných daňových dokladů do externího datového souboru typu "xml" pro uskutečnění elektronického podání).
 • 26.09.2018 : Kontrola zaúčtovaných daňových dokladů pro Kontrolní hlášení a Přiznání k DPH
  Do programového modulu byla zařazena aktualizovaná funkce provedení kontroly zadaných údajů a hodnot zaúčtovaných daňových dokladů pro sestavení údajů do Kontrolního hlášení a do Přiznání k DPH vzhledem k zaokrouhlení uložených (zaúčtovaných) částek DPH. U Kontrolního hlášení je označen "propustnou chybou" rozdíl větší nez 0,5 % mezi sumarizovanou hodnotou DPH a hodnotou DPH vypočtenou podle sumarizovaného základu a sazby daně pro část A.5. a B.3. (jedná se o sumarizované daňové doklady do deseti tisíc).

Nahoru


Informace o programovém moduluVedení personální evidence a výpočet mezd (verze modulu pro Windows®)
Pro vedení personální evidence a výpočet mezd zaměstnanců soukromého podnikatele nebo malé společnosti byl zhotoven programový modul "WMZDY" ve verzi pro operační systém Windows® (možno používat ve všech verzích operačního systému Windows®). Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou personální evidenci pro podnikatele dodavatelským způsobem.
Skupina funkcí pro výpis údajů a hodnot do jednotlivých formulářů obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňujícího elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
V posledním období byly provedeny následující aktualizace programového modulu :

 • 03.02.2019 : Zařazení funkce pro výpis seznamu uložených ELDP do souboru typu "xml"
 • 12.01.2019 : Uzavření účetního období roku 2018 a výpočet mezd v roce 2019 v programovém modulu MZDY v. 1.15.75,

Informace o programovém moduluVedení daňové evidence (verze modulu pro DOS)
Pro komplexní vedení daňové evidence soukromých podnikatelů byl zhotoven programový modul "ÚČET" ve verzi pro operační systém DOS (možno používat ve verzích operačního systému Windows® do verze Windows Vista včetně); aktualizace jednotlivých funkcí programového modulu byla ukončena ke dni 31.12.2015. Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou daňovou evidenci pro podnikatele dodavatelským způsobem.
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programového modulu, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 06.02.2013 : Aktualizace programového modulu pro vedení daňové evidence pro účetní rok 2013

Informace o programovém moduluVedení podvojného účetnictví (verze modulu pro DOS)
Stěžejním produktem v oblasti tvorby ekonomického software je modulární systém pro vedení podvojného účetnictví soukromých podnikatelů a malých společností. Modulární systém jednotlivých programových modulů je určen jak pro samotné podnikatele (jednotlivé ekonické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou podvojné účetnictví pro podnikatele dodavatelským způsobem. Systém jednotlivých programových modulů je možno doplnit pomocnými programovými moduly pro elektronický přenos jednotlivých údajů mezi účetní firmou a daným ekonomickým subjektem (podnikatelem nebo společností). Programové moduly ve verzi pro operační systém DOS je možno používat ve verzích operačního systému Windows® do verze Windows Vista včetně; aktualizace jednotlivých funkcí programových modulů byla ukončena ke dni 31.12.2015.
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programových modulů, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 06.03.2015 : Zařazení nového formuláře "Přiznání k DPH" pro účetní rok 2015 a aktualizace funkce tisku

Vedení pomocných účetních evidencí
Pro jednotlivé zákazníky byly na zakázku vytvořeny různé pomocné programové moduly, určené pro vedení pomocných účetních evidencí, které jsou univerzálně použitelné bez ohledu na používaný účetní systém daňové evidence nebo podvojného účetnictví.

Znění vybraných zákonů a nařízení vlády
V této části jsou uvedeny vybrané zákony a nařízení vlády, které jsou potřebné pro nastavení základních hodnot a parametrů (konfigurace) nabízených programových modulů.
V druhé polovině stránky jsou uvedeny některé zdroje, ze kterých je možno čerpat aktuální znění jednotlivých zákonů, vyhlášek a nařízení v elektronické podobě.


Poznámka :
Jednotlivé programové moduly jsou volně k dispozici ve "start" verzi, která je omezena POUZE počtem uložených záznamů v databázích. Po zaregistrování (zadání názvu klienta a registračního klíče) jsou tato omezení zrušena (registrace je platná i pro inovované verze programových modulů).

Zobrazení informaceZrušení platnosti drobných mincí k 31.10.2003
Inovace programových modulů vzhledem ke zrušení platnosti drobných mincí k 31.10.2003 (použití funkcí pro provedení zaokrouhlení) je popsána v mimořádném informačním bulletinu.

Vytištění informaceZobrazení informaceZákladní informace o firmě a její nabídce
obsahují stručnou charakteristiku firmy, popis nabízeného programového vybavení a informace o poskytovaných doprovodných službách.Poslední změna : 20. února 2019
© 2019   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky