Logo

Vedení účetnictví, personalistika a výpočet mezd

Aktualizace jednotlivých "původních" programových modulů a pomocných programů (doplňků) ve verzi pro DOS byla ukončena ke dni 31.12.2015 (respektive ke dni 31.12.2014) a to z důvodu provedené novely zákona o DPH (důvodem je on-line dostup do registrů plátců DPH, který nelze ralizovat v prostředí DOS). Původní "DOSové" programové moduly je možno používat JEN pro neplátce DPH pod verzemi operačního systémemu Windows® XP (a starší). Původní DOSové programové moduly pro vedení "Daňové evidence podnikatelů" a "Podvojného účetnictví podnikatelů" zcela nahrazují od 1. ledna 2016 jednotlivé programové moduly pod operační systém Windows® a to z důvodu novely zákona o DPH a zavedení "Kontrolního hlášení" pro plátce DPH.

Pro vedení daňové evidence podnikatelů, vedení podvojného účetnictví podnikatelů a malých společností, vedení personální evidence a výpočet mezd podnikatelů a malých společností jsou v současné době zpracovány a nabízeny následující programové moduly a systémy, které jsou zpracovány pro operační systém Windows® :

Informace o programovém moduluVedení daňové evidence (verze modulu pro Windows®)
Pro komplexní vedení daňové evidence soukromých podnikatelů byl zhotoven programový modul "WÚČET" ve verzi pro operační systém Windows® (možno používat ve všech verzích operačního systému Windows®). Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou daňovou evidenci pro podnikatele dodavatelským způsobem.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Kontrolního hlášení" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Přiznání k DPH" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro Archivaci obsahuje funkce pro zobrazení jednotlivých interaktivních formulářů "Přiznání k dani z příjmu fyzických osob" a další formuláře "Přehledu příjmů a výdajů" a to jak pro sociální pojištění (ČSSZ) tak pro zdravotní pojištění (formuláře jednotlivých zdravotních pojišťoven).
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programového modulu, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 20.02.2019 : Doplnění funkcí pro setřídění souborů závazků a pohledávek v Daňové evidenci.
 • 31.01.2019 : Aktualizace výpočtu částek daňových odpisů investičního majetku 5. odpisové skupiny
 • 12.01.2019 : Doplnění funkcí pro roční účetní závěrku a zařazení formulářů pro uzávěrku roku 2018
 • 26.09.2018 : Kontrola zaúčtovaných daňových dokladů pro Kontrolní hlášení a Přiznání k DPH

Informace o programovém moduluVedení podvojného účetnictví (verze modulu pro Windows®)
Pro vedení podvojného účetnictví malých společností a soukromých podnikatelů byl zhotoven programový modul "WINÚČTO" ve verzi pro operační systém Windows® (možno používat ve všech verzích operačního systému Windows®). Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou podvojné účetnictví pro podnikatele dodavatelským způsobem.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Kontrolního hlášení" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Přiznání k DPH" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Přiznání k dani z příjmů právnických osob" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání (včetně vložení příslušných statistických výkazů a povinné přílohy účetní závěrky) a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programového modulu, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 09.02.2019 : Aktualizace výpočtu částek daňových odpisů investičního majetku 5. odpisové skupiny
 • 02.02.2019 : Doplnění funkcí pro roční účetní závěrku a zařazení nových formulářů pro uzávěrku roku 2018
 • 10.10.2018 : Sestavení a uložení údajů pro Kontrolní hlášení za čtvrtletí v elektronické podobě
 • 26.09.2018 : Kontrola zaúčtovaných daňových dokladů pro Kontrolní hlášení a Přiznání k DPH

Informace o programovém moduluVedení personální evidence a výpočet mezd (verze modulu pro Windows®)
Pro vedení personální evidence a výpočet mezd zaměstnanců soukromého podnikatele nebo malé společnosti byl zhotoven programový modul "WMZDY" ve verzi pro operační systém Windows® (možno používat ve všech verzích operačního systému Windows®). Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou personální evidenci pro podnikatele dodavatelským způsobem.
Skupina funkcí pro výpis údajů a hodnot do jednotlivých formulářů obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňujícího elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
V posledním období byly provedeny následující aktualizace programového modulu :

 • 03.02.2019 : Zařazení funkce pro výpis seznamu uložených ELDP do souboru typu "xml"
 • 12.01.2019 : Uzavření účetního období roku 2018 a výpočet mezd v roce 2019 v programovém modulu MZDY v. 1.15.75,

Informace o programovém moduluVedení daňové evidence (verze modulu pro DOS)
Pro komplexní vedení daňové evidence soukromých podnikatelů byl zhotoven programový modul "ÚČET" ve verzi pro operační systém DOS (možno používat ve verzích operačního systému Windows® do verze Windows Vista včetně); aktualizace jednotlivých funkcí programového modulu byla ukončena ke dni 31.12.2015. Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou daňovou evidenci pro podnikatele dodavatelským způsobem.
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programového modulu, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 06.02.2013 : Aktualizace programového modulu pro vedení daňové evidence pro účetní rok 2013

Informace o programovém moduluVedení podvojného účetnictví (verze modulu pro DOS)
Stěžejním produktem v oblasti tvorby ekonomického software je modulární systém pro vedení podvojného účetnictví soukromých podnikatelů a malých společností. Modulární systém jednotlivých programových modulů je určen jak pro samotné podnikatele (jednotlivé ekonické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou podvojné účetnictví pro podnikatele dodavatelským způsobem. Systém jednotlivých programových modulů je možno doplnit pomocnými programovými moduly pro elektronický přenos jednotlivých údajů mezi účetní firmou a daným ekonomickým subjektem (podnikatelem nebo společností). Programové moduly ve verzi pro operační systém DOS je možno používat ve verzích operačního systému Windows® do verze Windows Vista včetně; aktualizace jednotlivých funkcí programových modulů byla ukončena ke dni 31.12.2015.
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programových modulů, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 06.03.2015 : Zařazení nového formuláře "Přiznání k DPH" pro účetní rok 2015 a aktualizace funkce tisku

Vedení pomocných účetních evidencí
Pro jednotlivé zákazníky byly na zakázku vytvořeny různé pomocné programové moduly, určené pro vedení pomocných účetních evidencí, které jsou univerzálně použitelné bez ohledu na používaný účetní systém daňové evidence nebo podvojného účetnictví.

Znění vybraných zákonů a nařízení vlády
Pro nastavení základních hodnot a parametrů (konfigurace) nabízených programových modulů jsou zde uvedeny znění vybraných zákonů a nařízení vlády :

Vytištění informace Zobrazení informace Zákon, kterým se mění zákon o nemocenském pojištění
Parlament se usnesl na zákoně 421/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů.

Vytištění informace Zobrazení informace Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění
Parlament se usnesl na zákoně, ze dne 28. března 2001, kterým se mění zákon číslo 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Vytištění informace Zobrazení informace Nařízení vlády č. 410/2011 Sb., ze dne 7. prosince 2011,
o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

Vytištění informace Zobrazení informace Sdělení č. 261/2005 Sb. Ministerstva zdravotnictví o průměrné mzdě
SDĚLENĺ 261/2005 Sb. Ministerstva zdravotnictví o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2004 (výpočet minimálního měsíčního vyměřovacího základu OSVČ pro rok 2006).

Vytištění informace Zobrazení informace Sdělení č. 485/2003 Sb. Ministerstva zdravotnictví o průměrné mzdě
SDĚLENĺ 485/2003 Sb. Ministerstva zdravotnictví, ze dne 22. prosince 2003, o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2002.

Vytištění informace Zobrazení informace Nařízení vlády č. 462/2006 Sb., ze dne 20.9.2006
Nařízení vlády č. 462/2006 Sb, ze dne 20. září 2006, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a upravu jí částky pro stanovení výpočtového základu.

Vytištění informace Zobrazení informace Nařízení vlády č. 273/2018 Sb., ze dne 20.11.2018, o minimální mzdě
Nařízení vlády č. 273/2018 Sb., ze dne 20.11.2018, o minimální mzdě, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019).

Vytištění informace Zobrazení informace Nařízení vlády č. 286/2017 Sb., ze dne 21.08.2017, o minimální mzdě
Nařízení vlády č. 286/2017 Sb., ze dne 21. srpna 2017, o minimální mzdě, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018).

Vytištění informace Zobrazení informace Nařízení vlády č. 336/2016 Sb., ze dne 5.10.2016, o minimální mzdě
Nařízení vlády č. 336/2016 Sb., ze dne 5. října 2016, o minimální mzdě, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017).

Vytištění informace Zobrazení informace Nařízení vlády č. 233/2015 Sb., ze dne 20.8.2015, o minimální mzdě
Nařízení vlády č. 233/2015 Sb., ze dne 20. srpna 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016).

Vytištění informace Zobrazení informace Nařízení vlády č. 210/2013 Sb., o minimální mzdě
Nařízení vlády č. 210 / 2013 Sb., ze dne 16. července 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (platné od 1. srpna 2013).

Vytištění informace Zobrazení informace Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě
Nařízení vlády číslo 567/2006 Sb., ze dne 6. prosince 2006 o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (platné od 1. ledna 2007)

Vytištění informace Zobrazení informace Nařízení vlády č. 513/2005 Sb., o minimální mzdě
Nařízení vlády ze dne 7. prosince 2005, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů (platné od 1. ledna 2006).

Vytištění informace Zobrazení informace Nařízení vlády č. 699/2004 Sb., o minimální mzdě
Nařízení vlády ze dne 8. prosince 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů (platné od 1. ledna 2005).

Vytištění informace Zobrazení informace Nařízení vlády č. 463/2003 Sb., o minimální mzdě
Nařízení vlády ze dne 10. prosince 2003, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů (platné od 1. ledna 2004).

Vytištění informace Zobrazení informace Nařízení vlády č. 559/2002 Sb., o minimální mzdě
Nařízení vlády ze dne 2. prosince 2002, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů (platné od 1. ledna 2003).

Vytištění informace Zobrazení informace STRAVNÉ - Vývoj náhrad při pracovní cestě
Vývoj náhrad při pracovní cestě podle § 5 zákona č. 119/1992 Sb. a podle zákona č. 125/1998 Sb.

Vytištění informace Zobrazení informace VYHLÁŠKA MPSV číslo 333/2018 Sb., ze dne 19. prosince 2018
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (platná od 1. ledna 2019).

Vytištění informace Zobrazení informace VYHLÁŠKA MPSV číslo 463/2017 Sb., ze dne 15. prosince 2017
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (platná od 1. ledna 2018).

Vytištění informace Zobrazení informace Vyhláška MPSV č. 435/2013 Sb., ze dne 16.12.2013,
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (platné od 1.1.2014).

Vytištění informace Zobrazení informace Vyhláška MPSV č. 472/2012 Sb., ze dne 19.12.2012,
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (platné od 1.1.2013).

Vytištění informace Zobrazení informace Vyhláška MPSV č. 429/2011 Sb., ze dne 13.12.2011,
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (platné od 1. ledna 2012).

Vytištění informace Zobrazení informace Vyhláška MPSV č. 377/2010 Sb, ze dne 13.12.2010,
kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot (platné od 1. ledna 2011).

Vytištění informace Zobrazení informace Vyhláška MPSV č. 462/2009 Sb., ze dne 16.12.2009,
kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot (platné od 1. ledna 2010).

Vytištění informace Zobrazení informace Vyhláška MPSV č. 451/2008 Sb., ze dne 17.12.2008,
kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot

Vytištění informace Zobrazení informace Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21.4.2006, zákoník práce
Stravné v České republice pro rok 2007 je upraveno v §§ 163 a 176 zákoníku práce.

Vytištění informace Zobrazení informace Vyhláška MPSV č. 577/2006 Sb., ze dne 14.12.2006,
kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot (platné od 1. ledna 2007).

Vytištění informace Zobrazení informace Vyhláška MPSV č. 496/2005 Sb., ze dne 9.12.2005,
kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot (platné od 1. ledna 2006).

Vytištění informace Zobrazení informace Vyhláška MPSV č. 647/2004 Sb., ze dne 14.12.2004,
kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot (platné od 1. ledna 2005).

Vytištění informace Zobrazení informace Vyhláška MPSV č. 449/2003 Sb., ze dne 10.12.2003,
kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot (platné od 1. ledna 2004).

Vytištění informace Zobrazení informace Vyhláška MPSV č. 569/2002 Sb., ze dne 12.12.2002,
kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot (platné od 1. ledna 2003).

Zobrazení informace Vyhláška Ministerstva financí č. 354/2013 Sb., ze dne 1.11.2013
Vyhláška Ministerstva financí č. 354/2013 Sb., ze dne 1. listopadu .2013, o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014.

Vytištění informace Zobrazení informace Vyhláška Ministerstva financí č. 549/2006 Sb., ze dne 8.12.2006
Vyhláška Ministerstva financí č. 549/2006 Sb., ze dne 8. prosince 2006 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007.

Vytištění informace Zobrazení informace Vyhláška Ministerstva financí č. 473/2005 Sb., ze dne 25.11.2005
Vyhláška Ministerstva financí č. 473/2005 Sb., ze dne 25. listopadu 2005 o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2006.

Vytištění informace Zobrazení informace Vyhláška Ministerstva financí č. 613/2004 Sb.,
Vyhláška Ministerstva financí č. 613/2004 Sb., o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2005 (platné od 1. ledna 2005).

Vytištění informace Zobrazení informace Vyhláška Ministerstva financí č. 435/2003 Sb., ze dne 8.12.2003
Vyhláška Ministerstva financí č. 435/2003 Sb., ze dne 8. prosince 2003 o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2004.

Vytištění informace Zobrazení informace Nařízení vlády č. 181/2016 Sb., ze dne 30.5.2016
o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát (). (platné od 1. ledna 2017).

Vytištění informace Zobrazení informace Nařízení vlády č. 29/2006 Sb., ze dne 25.1.2006
Nařízení vlády číslo 29/2006 Sb., ze dne 25. ledna 2006, kterým se mění nařízení vlády č. 268/2005 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát (platné od 1. února 2006).

Vytištění informace Zobrazení informace Nařízení vlády č. 268/2005 Sb. ze dne 29.6.2005
Nařízení vlády číslo 268/2005 Sb., ze dne 29. června 2005, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát (platné od 1. ledna 2006).

Vytištění informace Zobrazení informace Nařízení vlády č. 445/2004 Sb. ze dne 23.7.2004
Nařízení vlády číslo 445/2004 Sb., ze dne 23. července 2004, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2005 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát (platné od 1. ledna 2005).

Vytištění informace Zobrazení informace Nařízení vlády č. 230/2003 Sb., ze dne 23.6.2003
Nařízení vlády číslo 230/2003 Sb., ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2004 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát (platné od 1. ledna 2004).

Vytištění informace Zobrazení informace Nařízení vlády č. 327/2002 Sb., ze dne 19.6.2002
Nařízení vlády číslo 327/2002 Sb., ze dne 19. června 2002, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2003 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát (platné od 1. ledna 2003).

Vytištění informace Zobrazení informace Zákon č. 263/2002 Sb., ze dne 30.5.2002,
kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Vytištění informace Zobrazení informace Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ze dne 14.11.2001,
kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Vytištění informace Zobrazení informace Vyhláška MF č. 487/2001 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Vytištění informace Zobrazení informace Opatření čj. 281/89 759/2001 ze dne 13.11.2001
Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, OPATŘENÍ čj. 281/89 759/2001, ze dne 13. listopadu 2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele.
(Příloha č. 1 - Účtová osnova pro podnikatele). Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Vytištění informace Zobrazení informace Pokyn č. 237 o uplatňování DPH při poskytování pomoci.
V tomto pokynu je řešena problematika uplatnění DPH při poskytování humanitární pomoci a řešení důsledků povodní, které postihly Českou republiku v roce 2002, podle zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Zobrazení informace Pokyn GFŘ D-22 k postupu při uplatňování ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Generální finanční ředitelství v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vydává tento pokyn.

Zobrazení informace Novela zákona o DPH od 29.7.2016, nový formulář přiznání DPH a kontrolního hlášení a Intrastat
Informace se věnuje daňovým změnám obsaženým v doprovodném zákoně č. 243/2016 Sb., který nabyl účinnosti 29.7.2016 (jediná výjimka z této účinnosti je uvedena v závěru prvé části u přehledu změn v DPH) a dále se zaměřuje na změny zákona o DPH, které přinesl nový celní zákon.

Zobrazení informace Informace GFŘ - Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb
Tento materiál slouží pro potřebu subjektů evidence tržeb i pro správce daně. Verze 1.0, datum poslední verze dokumentu: 31. 8. 2016

Zobrazení informace Sazby DPH u stravovacích služeb od 1. prosince 2016
S účinností od 1. prosince 2016 dochází k přeřazení stravovacích služeb do snížené sazby daně 15 %. Generální finanční ředitelství k problematice chystá výklad.


Výběr zákonů pro rychlou orientaci
Alfa light obsahuje jen omezený výběr zákonů. Naproti tomu Alfa CD je plnohodnotný daňový a právní poradce. Je určen živnostníkům, účetním a daňovým poradcům. Díky velkému počtu zákazníků, pro které pracujeme, můžeme nabídnout velmi nízkou cenu: 2390,- Kč za celoroční servis (instalační CD, čtvrtletní aktualizace na CD, 2x týdně aktualizace po internetu). Pokud nevyžadujete aktualizaci po internetu, nabízíme aktuální vydání za výhodnou cenu 390 Kč.

Alfa CD light

Sbírka zákonů České Republiky
Tyto stránky přinášejí aktuální přehled částek Sbírky zákonů České republiky, vydaných v posledních čtyřech týdnech včetně plných textů předpisů a jejich aktualizací.

Sbírka předpisů ČR

Nahoru


Poznámka :
Jednotlivé programové moduly jsou volně k dispozici ve "start" verzi, která je omezena POUZE počtem uložených záznamů v databázích. Po zaregistrování (zadání názvu klienta a registračního klíče) jsou tato omezení zrušena (registrace je platná i pro inovované verze programových modulů).

Zobrazení informaceZrušení platnosti drobných mincí k 31.10.2003
Inovace programových modulů vzhledem ke zrušení platnosti drobných mincí k 31.10.2003 (použití funkcí pro provedení zaokrouhlení) je popsána v mimořádném informačním bulletinu.

Vytištění informaceZobrazení informaceZákladní informace o firmě a její nabídce
obsahují stručnou charakteristiku firmy, popis nabízeného programového vybavení a informace o poskytovaných doprovodných službách.Poslední změna : 20. února 2019
© 2019   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky